direct naar inhoud van 5.6 Geluid
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

5.6 Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat voor een bestemmingsplan inzichtelijk moet worden gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor woningen en andere gevoelige bestemmingen.

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

Voor het plangebied geldt dat het alleen in de invloedsfeer van wegverkeerslawaai ligt. Om deze reden worden railverkeers- en industrielawaai in dit bestemmingsplan niet verder uitgewerkt.

Wegverkeerslawaai

Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden binnen een geluidzone terzake van de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) de grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Bij het voorbereiden van de vaststelling van zo'n bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek worden gedaan naar die geluidsbelasting.

Op grond van artikel 74 Wgh heeft iedere weg van rechtswege een geluidzone, met uitondering van:

  • wegen die liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied;
  • wegen waarop een wettelijke snelheid geldt van ten hoogste 30 km/uur.

Aansluitend bij de rest van de bebouwde kom van de kern Loerbeek, zal het plangebied ingericht worden als een 30km-zone.

De nieuwe woningen in het plangebied zijn gesitueerd op 50 m tot 150 m afstand van de Didamseweg (DAB, 30 km met enigszins doorgaand karakter) en op 120 m tot 170 m afstand van de Zuidermarkerweg (DAB, 30 km ter ontsluiting bedrijventerrein Matjeskolk). De woningen worden naar de Didamseweg toe deels afgeschermd door bestaande vrijstaande huizen. Naar de Zuidermarkweg toe is de afscherming nagenoeg nihil.

Voor wat betreft de ligging ten opzicht van de Didamseweg geldt geen onderzoeksplicht op grond van de Wet geluidhinder. Gezien de etmaalintensiteiten aan voertuigen (1600 in 2006 en 2300 geprognosticeerd in 2016, waarvan in beide jaren 7% vrachtverkeer: Regionaal verkeersmilieukaart gemeente Montferland september 2007), het wegdek, de rijsnelheid op de Didamseweg alsmede de gedeeltelijke afscherming naar deze weg is het niet reëel om een hogere gevelbelasting te verwachten dan 48 dB Lden.

Voor wat betreft de ligging ten opzichte van de Zuidmarkerweg geldt eveneens geen onderzoeksplicht op grond van de Wet geluidhinder. Gezien de etmaalintensiteiten aan voertuigen (900 in 2006 en 1100 geprognosticeerd in 2016, waarvan 2% respectievelijk 4% vrachtverkeer*), het wegdek alsmede de rijsnelheid op deze weg, is het niet reëel om een hogere gevelbelasting te verwachten dan 48 dB Lden.

Een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai als gevolg van het verkeer op de Didamseweg en de Zuidmarkerweg is in de zin van een goede ruimtelijke ordening dan ook niet noodzakelijk.