direct naar inhoud van 5.2 Bodemkwaliteit
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

5.2 Bodemkwaliteit

In het kader van de onderzoeksplicht van artikel 3.1.6 Bro dient onder andere de bodemgesteldheid in het plangebied in beeld te worden gebracht. In januari 2008 heeft Econsultancy bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied (zie bijlage 3). Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.


Uit veldonderzoek is gebleken dat de bovengrond bestaat uit voornamelijk zwak humeus, zwak tot matig siltig, matig fijn zand. De ondergrond bestaat uit matig siltig, zeer fijn zand. In de ondergrond komen plaatselijk sterk zandige leemlagen voor. In de onderzochte sloot is een sliblaag net een gemiddelde dikte van 15 cm aangetroffen. De hieronder aanwezige bodem bestaat uit zwak siltig zand. In het opgehoorde materiaal van de bodem, sloot en grondwater zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.

Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht:

Deellocatie A. Herontwikkelingslocatie (landbodem)

Zintuiglijk zijn in de boven- en ondergrond geen verontreinigingen aangetroffen. In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is licht verontreinigd met zink en xylenen. Stroomafwaarts zijn ook verhoogde concentraties aan koper, nikkel en 1,1,2-trichlooretaan aangetoond. De aangetoonde lichte metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan het regionaal voorkomen van verhoogde concentraties van metalen in het grondwater. Voor de licht xylenen- en 1,1,2-trichloorethaanverontreiniging heeft Econsultancy bv alsnog geen verklaring.

Deelocatie B. Aangrenzende sloot (waterbodem)

De sliblaag heeft een gemiddelde dikte van 15 cm. Hieronder is zand aanwezig. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen aangetroffen. Op basis van de Towabo-toetsing is sprake van "klasse 2-slib". In het zand onder de sliblaag zijn geen verhoogde gehaltes aan onderzochte parameters aangetoond.

Gelet op het regionale karakter van de lichte verontreinigingen in het grondwater en het ontbreken van verontreinigingen in de grond kan de herontwikkelingslocatie als "onverdacht" ten opzichte van haar omgeving worden beschouwd. Er kan gesteld worden dat de milieu hygiƫnische kwaliteit van de bodem bij ongewijzigd gebruik niet tot gebruiksbeperkingen of gezondheidsrisico's zal leiden. Ook bij het aanvragen van een bouwvergunning in de nabije toekomst zullen, met het huidige beleid en de huidige normen, de aangetoonde verontreinigingen geen bewaar vormen. Indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders toegepast. De regels van het Bouwstoffenbesluit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Op basis van het verkennend bodemonderzoek kan worden gesteld dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande realisatie van woningen in het plangebied.