direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Woonkwaliteitsvisie Bergh en Wehl (2004)

De provincie heeft alle gemeenten verzocht een lokaal kwalitatief woonprogramma op te stellen. De voormalige gemeente Bergh heeft daar gehoor aan gegeven door in samenwerking met de voormalige gemeente Wehl een woonkwaliteitvisie op te stellen. In deze Woonkwaliteitvisie (vastgesteld 24 april 2004) is het lokaal kwalitatief woonprogramma tot 2015 vastgelegd. Hierin geeft de gemeente een brede kijk op het volkshuisvestingbeleid, waarin naast vergelijking van kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte en -aanbod ook aspecten als leefbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving en woonmilieus een belangrijke rol speelden. Eén en ander resulteerde in een regionaal afgestemd gemeentelijk woningprogramma voor de periode 2002-2015.

De nieuwe woningen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de doorstroming en wooncarrière van inwoners van Montferland. In kwalitatieve zin dienen de woningen te voldoen aan de duurzaamheidsprincipes en flexibel te zijn. Er wordt hierbij gestreefd naar hoog aandeel particulier opdrachtgeverschap, om daarmee de identiteit van de nieuwe buurten vorm te geven.

Doordat in het plangebied verschillende typen en klasse woningen zijn opgenomen, draagt voorgenomen ontwikkeling op een positieve manier bij aan de doorstroming en wooncarrière van inwoners van Montferland.

3.4.2 Actualisering woningbouwbehoefteonderzoek gemeente Montferland 2009

Op 28 februari 2006 is door de gemeente Montferland, Woningstichting Bergh en Laris Wonen en Diensten het beleidsdocument 'Montferland: visie op de woningbouw 2005-2015' opgesteld. In deze visie wordt voor de gehele gemeente Montferland uiteengezet wat de actuele en toekomstige woningbehoefte is en waar welke woningen moeten worden gebouwd voor welke doelgroep. Om van deze behoefte een goed en recent beeld te behouden heeft de gemeente Montferland het woningbehoefteonderzoek uit 2006 geactualiseerd.

Op 24 september 2009 is het onderzoek ´Actualisering woningbehoefteonderzoek gemeente Montferland 2009´ vastgesteld door de gemeenteraad.

De ambitie van de gemeente is om een stabilisatie van het aantal inwoners rond de 35.000 de komende jaren vast te houden. We gaan daarvoor uit van een bouwprogramma van 1.500 woningen voor de jaren 2010 - 2020.

In elke kern in de gemeente bevinden zich woningbouwplannnen in verschillende stadia van ontwikkeling. Tezamen dienen zij ervoor te zorgen dat in de behoefte aan 1.500 woningen in de periode 2010 - 2020 kan worden voorzien. Gelet op gebruikelijke 20 a 30 procent uitval van plannen als gevolg van vertraging, procedures etc., dient zelf een groter aandeel plannen in ontwikkeling te zijn, teneinde aan de behoefte te kunnen voldoen.

Voor de kern Beek/Loerboek bestaat een verwachte eigen woningbehoefte voor de periode 2010-2020 van 55 woningen. Daarnaast is er een extra ambitie van 25 woningen opgenomen om te voorkomen dat het bevolkingsaantal daalt. Voor deze periode is dus in totaal 80 woningen voorgesteld.

Met de bouw van de circa 21 woningen in het plangebied ten zuiden van de bestaande lintbebouwing van Loerbeek wordt ingespeeld op de uitgangspunten zoals benoemd in de actualisering voor de periode 2010-2020. De geplande ontwikkeling is dus passend in het gemeentelijke woonbeleid.

Motivatie aantal woningen

In 2009 is de woningbehoefte voor de jaren 2010-2020 (10 jaar) voor de 10 kernen berekend met behulp van een verdeelsleutel. Er is namelijk geen woningbehoefte- of bevolkingsprognose per kern beschikbaar, wel voor de gemeente Montferland als geheel. In de notitie van 2009 is daarom de totale gemeentelijke woningbehoefte voor de jaren 2010- 2020 verdeeld over de 10 kernen naar rato van het aandeel van een kern in het totaal aantal huishoudens in de gemeente. Voor de kernen Loerbeek en Beek gezamenlijk betekende dat een woningbehoefte van 80 woningen. Nu Loerbeek zich meer en meer ontwikkelt als zelfstandige kern op een afstand van zo'n 2 kilometer van Beek, dient het ook als zodanig beschouwd te worden en niet langer in samenhang met Beek worden beoordeeld. Loerbeek kent zijn eigen bevolkingssamenstelling en bijbehorende behoefte.

1-1-2010     bevolking     huishoudens    
CBS   Beek   1990   74%   750   77%  
  Loerbeek   700   26%   230   23%  
    2690   100%   980   100%  

De redenering doortrekkend van de berekeningen van 2009 betekent dit, dat van de berekende 80 woningen circa 23% aan Loerbeek moet worden toegekend. Dat zijn bijna 20 woningen.

De ambitie van de gemeente Montferland is om in iedere kern de bevolking de komende jaren minimaal in stand te houden. Dat betekent dat in Loerbeek in de jaren 2010-2020 circa 20 woningen nodig zijn. Deze zijn nodig om enerzijds tegemoet te komen aan de vraag naar woningen vanuit de natuurlijke huishoudensgroei en anderzijds om de bevolking in Loerbeek op circa 700 inwoners te houden.

Voor de woningbehoefte betekent dit dat circa 25% (23%-26%) van de oorspronkelijke berekende behoefte voor Loerbeek/Beek samen aan Loerbeek kan worden toegerekend. Van de totale behoefte van 80 woningen voor Loerbeek/Beek betekent dit dat er 25% van deze 80 woningen (20 woningen) zijn toe te wijzen aan Loerbeek. Deze behoefte van 20 woningen komt zo goed als overeen met de voorgestane ontwikkeling van 21 woningen in Loerbeek.
Voorts liggen er kernen in de directe omgeving van Loerbeek (Stokkum, Braamt en Nieuw-Dijk) waarvoor blijkens het behoefteonderzoek wel een woning behoefte geldt, maar geen of niet voldoende woningbouwplannen (kunnen) worden ontwikkeld. Deze behoefte kan deels opgevangen worden in de kernen Beek en Loerbeek.

Tenslotte heeft ontwikkelaar MVO die 9 woningen in het plangebied ontwikkelt inmiddels 7 van de 9 woningen verkocht en met 2 optanten lopen gesprekken.

3.4.3 Klimaatprogramma 2009-2013

In deze notitie wordt het gemeentelijk klimaatbeleid verwoord. Uitgangspunt ten aanzien van duurzaamheid is dat de kansen in alle stappen van het planproces om energiezuinige en duurzame woningbouw te realiseren, moeten worden benut. Dit alles heeft tot doel om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te beperken.