direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Streekplan Gelderland (2005)

Op 29 juni 2005 stelden Provinciale Staten van Gelderland het Streekplan vast (tegenwoordig: Structuurvisie). Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Om krachtige steden en vitale regio's te bevorderen zijn de belangrijkste uitgangspunten "bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur" en het "organiseren in stedelijke netwerken".

Bundelingsbeleid is een centraal uitgangspunt voor de wijze waarop in het Gelders ruimtelijk beleid wordt omgegaan met verstedelijking. Bundeling in Gelderland heeft tot doel:

  • Handhaving /versterking van de economische en culturele functie van de steden;
  • Behoud/versterking van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen;
  • Een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling in steden bevorderen ter vermindering van probleemcumulatie;
  • Kansen te bieden voor combinatie van arbeid/scholing, ontspanning en zorgtaken;
  • Optimale benutting van infrastructuur, kansen voor openbaar vervoer en fietsgebruik.

Het Gelders kwalitatief woonbeleid richt zich zowel op bestaand bebouwd gebied (herstructurering, transformatie) als op nieuw stedelijk gebied (uitbreiding). De belangrijkste ruimtelijke beleidsaccenten zijn:

  • Het aanbod aan woningen en woonmilieus moet beter aansluiten bij de voorkeuren van bewoners. Om deze reden bevordert de provincie vooral de realisatie van woningen voor ouderen en starters en van de woonmilieus centrumstedelijk en landelijk wonen;
  • Voorts wil de provincie een versnelling bevorderen van herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd gebied, het aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie, het vergroten van het aanbod aan levensloopbestendige woningen en wijken en het versterken van verscheidenheid en identiteit.

Locaties voor stedelijke uitbreiding dienen te passen in het bundelingsbeleid en te zijn afgestemd op de uitgangspunten van infrastructuur, water en milieu. Stedelijke uitbreidingen moeten aansluiten bij de ruimtelijke structuur/kenmerken van de regio, met aandacht voor de actuele marktvraag.

Met de geplande woningbouw aan de Mr. Vermeulenstraat wordt aangesloten bij de bestaande bebouwing van de kern Loerbeek. Het stedenbouwkundig programma biedt een divers woonmilieu dat zorgt voor een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling in de nieuwe woonbuurt. Hiermee sluit de voorgenomen ontwikkeling aan bij het Streekplan.