direct naar inhoud van 4.5 Geluid
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wpsgskkwonhstelweg-on01

4.5 Geluid

Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige en overige gebouwen. In de wet worden woningen als "geluidsgevoelig gebouw" bepaald.

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van dit wijzigingsplan rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

Plangebied

In de omgeving van het plangebied is geen railverkeer of industrie aanwezig. Het plangebied ligt echter wel ingesloten tussen de Eltenseweg en Heuvelstraat. In dit kader is door BVA een akoestisch onderzoek uitgevoerd en de resultaten hiervan vastgelegd in het rapport "Woningbouw Eltenseweg, Stokkum" met kenmerk mfl-003 van 21 december 2010. De belangrijkste bevindingen worden hieronder kort weergeven en het rapport is in zijn geheel toegevoegd als bijlage 4.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op maximaal 48 dB ligt ten gevolge van de Eltenseweg. Ten gevolge van de Heuvelstraat ligt de geluidsbelasting lager. Indien de geluidsbelastingen worden getoetst aan de grenswaarden zoals deze in de Wet geluidhinder zijn opgenomen, kan worden geconcludeerd dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh (Lden 48 dB) niet overschrijdt.

Ten behoeve van de toetsing van de geluidsbelasting binnen de woning (bij gesloten ramen) dient de toegepaste correctie achterwege te worden gelaten. De maximale waarde op de gevel bedraagt dan Lden 53 dB. Dit betekent dat de minimale isolatiewaarde voor gevels zoals die in het Bouwbesluit is opgenomen (20 dB) voldoende is om aan de wettelijke binnenwaarde van 33 dB te voldoen.

Geconcludeerd kan worden dat de realisatie van de geplande woningen naar verwachting niet zal leiden tot akoestische bezwaren.