direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: Stokkum, Heuvelstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonheuvlstr-OR01

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, met bijbehorende
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels
3.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

3.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 1 m.

3.3 Ontheffing van de bouwregels
3.3.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.2.1 voor het bouwen van aan- en uitbouwen, uitsluitend in de vorm van erkers. Voor het verlenen van ontheffing gelden de volgende eisen:

 • a. de diepte ten opzichte van de voorgevel mag maximaal bedragen:
  • 1. indien het voorerf ten minste 6 m diep is: 2,5 m;
  • 2. indien het voorerf minder dan 6 m diep is: 1,5 m;
  • 3. de breedte mag maximaal 60% van de breedte van de voorgevel van de woning bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal bedragen:
  • 1. 0,4 m hoger dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning maar in totaal niet meer dan 4 m;
  • 2. indien de woning bestaat uit één bouwlaag, maximaal de goothoogte van de woning doch niet hoger dan 5 meter;
 • c. Onverminderd het vorenstaande dient de afstand tot de openbare weg of het openbaar groen minimaal 1 m te bedragen;
 • d. Onverminderd het vorenstaande dient de afstand tot het zijerf minimaal 0,25 m te bedragen, met dien verstande, dat deze afstand bij aaneengebouwde woningen aan de aangebouwde zijde 0 m mag bedragen;
 • e. het bepaalde in artikel 5.2.2 onder b met betrekking tot de oppervlakte is van toepassing.
3.3.2

Ontheffing als bedoeld in artikel 3.3.1 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.