direct naar inhoud van 5.3 Regels
Plan: Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7-9 Stokkum)
Status: ontwerp
Versie: 2
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-on02

5.3 Regels

De regels bestaan uit de volgende onderdelen:

 • hoofdstuk 1: Inleidende regels;
 • hoofdstuk 2: Bestemmingsregels;
 • hoofdstuk 3: Algemene regels;
 • hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels.

Inleidende regels

De inleidende regels omvatten een beschrijving van de gebruikte begrippen en afkortingen (art. 1) en de wijze van meten (art. 2).

Bestemmingsregels

In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. Elk bestemmingsartikel is, overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (uitgave 2008), in beginsel opgebouwd uit:

 • een bestemmingsomschrijving; een omschrijving van de doeleinden waarvoor de gronden zijn bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing;
 • bouwregels; deze regels bevatten de voorgeschreven maatvoering van de bouwwerken;
 • nadere eisen;
 • afwijking van de bouwregels (indien van toepassing);
 • specifieke gebruiksregels (indien van toepassing);
 • afwijking van de gebruiksregels (indien van toepassing);
 • wijzigingsregels (indien van toepassing).

De bestemming “Tuin”

De gronden binnen de bestemming 'Tuin' zijn bestemd voor (voor)tuinen, erven en terreinen. Er is een beperkte bebouwingsregeling opgenomen voor aan- en uitbouwen en andere bouwwerken, geen gebouw zijnde.

De bestemming “Wonen”

Binnen de bestemming “Wonen” mag de woning (het hoofdgebouw), al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep, gebouwd worden. De woning dient binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak gerealiseerd te worden. De maximale bouw- en goothoogte zijn respectievelijk 9 en 4 meter. In de bestemming wonen, maar buiten het bouwvlak, mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen gerealiseerd worden. De totale oppervlakte hiervan is afhankelijk van de grootte van het gebied waar deze gebouwen gerealiseerd mogen worden. De bouw- en goothoogte van een aanbouw, bijgebouw of overkapping bedraagt respectievelijk maximaal 4 en 5 meter.

Algemene regels

In de algemene regels van het plan zijn de volgende algemene regels opgenomen.

Anti-dubbeltelregel

In de anti-dubbeltelregel wordt geregeld dat grond die reeds eerder bij een verleende bouwvergunning of een mededeling op een meldingsplichtig bouwwerk is meegenomen niet nog eens bij de verlening van een nieuwe bouwvergunning of het doen van een mededeling mag worden meegenomen. Deze regel is rechtstreeks overgenomen uit het Besluit ruimtelijke ordening.

Algemene afwijkingsregels

In de algemene afwijkingsregels staat beschreven voor welke situaties Het bevoegd gezag kan afwijken van het bestemmingsplan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • de afwijkingsmogelijkheid van 10% van de in de regels aangegeven maten, afmetingen en percentages;
 • het overschrijden van bouwgrenzen, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • het overschrijden van het bouwvlak met maximaal 5 meter vanwege de bouw van luifels, uitgebouwde toegangsportalen, balkons, galerijen en dergelijke.

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen de grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van aanduidingen op de verbeelding wijzigen onder voorwaarde dat de geldende oppervlakte van de bij de wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot en de grenzen daarbij met niet meer dan 10 m worden verschoven

Algemene procedureregels

In de algemene procedureregels wordt aangegeven dat bij de afwijking van het bestemmingsplan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd moet worden.

Overgangs- en slotregels

In het plan zijn de volgende overgangs- en slotregels opgenomen.

Overgangsrecht

In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bestaande zaken en rechten die niet in overeenstemming zijn met de overige regelingen in dit bestemmingsplan. De regels voor het overgangsrecht zijn overgenomen uit het Besluit ruimtelijke ordening, waarin standaard overgangsrecht voor bestemmingsplannen is opgenomen.

Slotregel

De slotregel bevat de titel van het bestemmingsplan. De titel luidt: Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7-9 Stokkum).