direct naar inhoud van 4.7 Water
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01

4.7 Water

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3.1 van de is de Watertoets sinds november 2003 verplicht. Deze verplichting is ook opgenomen in de in juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening.

Het doel van de watertoets is de vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke planprocessen te borgen. Daarmee wordt beoogd alle doelstellingen van het waterbeleid expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing te nemen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor het watersysteem. De watertoets heeft daarmee meer een procesmatig karakter dan dat van een echte toets. Ten behoeve van dit thema zijn twee onderzoeken uitgevoerd: een watertoets (zie bijlage 5) en een geohydrologisch onderzoek (zie bijlage 6).

Het landelijk-, gemeentelijk en waterschapsbeleid is erop gericht dat hemelwater in eerste instantie zo veel mogelijk vastgehouden moet worden door infiltratie in de bodem. Daar waar dat onvoldoende mogelijk is, dient het water zo veel mogelijk geborgen te worden in retentievoorzieningen (bijvoorbeeld oppervlaktewater). Pas als ook dat niet toereikend is, komt het afvoeren van hemelwater in beeld. Met name voor het vasthouden en bergen van water is ruimte noodzakelijk en ligt er een sterk verband met het stedenbouwkundig plan.

Het Waterschap Rijn & IJssel heeft een watertoetstabel opgesteld met relevante waterhuishoudkundige thema's. In de volgende tabel worden de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling per waterthema afgewogen.

Thema   Toetsvraag   Relevant?  
HOOFDTHEMA'S  
Veiligheid   Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering?
Ligt in of nabij het plangebied een kade?  
Nee

Nee  
Riolering en Afvalwaterketen   Is er toename van het afvalwater (DWA)?
Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?  
Ja
Nee
Nee  
Wateroverlast (oppervlaktewater)   Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?  
Ja

Ja

Nee  
Grondwateroverlast
 
Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?
Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel?
Is in het plangebied sprake van kwel?
Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  

Ja

Nee
Nee
Nee  
Oppervlaktewater kwaliteit   Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd?
Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied?  

Nee
Nee

Nee  
Grondwater kwaliteit   Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?  
Nee  

Volksgezondheid   In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?
Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?  

Ja


Nee  
Verdroging   Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?   Nee
 
Natte natuur   Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?  
Nee

Nee  
Inrichting en beheer   Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?  

Nee
Nee  

AANDACHTSTHEMA'S  
Recreatie   Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?  

Nee  
Cultuurhistorie   Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?  
Nee  

Tabel 4.2 watertoetstabel


Behandeling afvalwater

Aan de zuidzijde van de planlocatie is in de Plantsoensingel Zuid een gemengd stelsel aanwezig waarop het afvalwater aangesloten kan worden. De hoeveelheid vuilwater neemt in de toekomstige situatie toe, vanwege de komst van de extra wooneenheden. Daarentegen wordt het hemelwater in de toekomstige situatie niet meer afgevoerd via het gemengde stelsel. Verwacht wordt dan ook dat het bestaande stelsel de extra toevoer vuilwater probleemloos kan verwerken.


Behandeling hemelwater

Als uitgangspunt geldt dat het verhard oppervlak niet wordt aangekoppeld op het bestaande rioleringsstelsel gelegen in de Plantsoensingel Zuid. Het hemelwater dient te worden vastgehouden binnen het plangebied.

Het waterschap Rijn en IJssel schrijft voor bouwplannen binnen een stedelijk gebied de eis voor dat infiltratievoorzieningen een normbui van T=100 + 10% moeten kunnen verwerken. Voor inbreidingsplannen van verhard naar verhard tot 2.500 m² kan worden uitgegaan een statische berging van 20 mm. Het bouwplan Plantsoensingel Zuid betreft een inbreidingsplan, echter is het verhard oppervlak groter dan 2.500 m². In overleg met het waterschap en de gemeente is bepaald dat voor dit plan een bergingseis van 20mm kan worden gehanteerd.

In het inrichtingsplan is geen rekening gehouden met bovengrondse infiltratie van het hemelwater in de vorm van bijvoorbeeld wadi's. In overleg met de gemeente is bepaald om het hemelwater te bergen in een infiltratieriool, met een overstort op het bestaande gemengde stelsel.

Hieronder wordt de infiltratievoorziening nader vorm gegeven, uitgaande van een statische berging van 20 mm.

Uitgangspunten:

GHG : 13,29 m +NAP

GWS : 12,68 m +NAP

GLG : 12,40 m +NAP

Gemiddelde maaiveldhoogte : 15,20 m +NAP

Bergingseis : 20 mm

K-waarde : 1,5 m/d

Verhard oppervlak : 7.762 m²

Beschikbare lengte : 350m

Maximale leegloop infiltratievoorziening : 24 uur


De benodigde berging is 155,2 m³ (7.762 m² * 20mm). Indien gekozen wordt voor een diameter van 800mm is de benodigde lengte 309m.

De leegloop van het toekomstig IT-riool is bij de k-waarde van 1,5m/dag 8,2 uur waarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten.

Op grond hiervan hebben zowel de gemeente Montferland als het waterschap Rijn & IJssel ingestemd met de voorgestelde behandeling van zowel het afvalwater als het hemelwater.