direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Communicatie
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

Hoofdstuk 6 Communicatie

Vooruitlopend op de terinzagelegging in het kader van de herziening van het bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling kenbaar gemaakt aan de omgeving.

Zo is er intensief overleg gevoerd met de Stadsraad over de plannen wat tot enkele aanpassingen in het plan heeft geleid.

Hierna is er door de woningcorporatie samen met de Stadsraad voor omwonenden op 10 juni 2010 een informatie avond georganiseerd. Tijdens deze avond konden omwonenden kennisnemen van wat er in hun omgeving gaat gebeuren.

Deze avond is goed bezocht en de plannen zijn positief ontvangen. De reacties van de bezoekers was dan ook overwegend positief. Wel werd er zorg uitgesproken over de mogelijke overlast door bouwverkeer. De gemeente Montferland heeft echter toegezegd daar aandacht aan te besteden. Zo zal er een omleidingroute voor bouwverkeer worden aangegeven die de overlast zal beperken.

Vooroverleg waterschap Rijn en IJssel

Met het waterschap Rijn en IJssel zijn in het kader van vooroverleg de waterbergingseis en de voor dit project uitgevoerde watertoets/geohydrologisch onderzoek besproken.

De gehele waterberging zou in eerst instantie, volgens het bij de gemeente aangeleverde plan, door middel van waterbergende verharding worden opgelost. In reactie op de watertoets/geohydrologisch onderzoek en het inbreidingsproject "Plantsoensingel Zuid" in 's-Heerenberg hebben zowel wij als het waterschap beide aangegeven hier (liever) geen waterbergende bestrating in te willen hebben. Dit aangezien een waterbergende verharding goed moet worden onderhouden om de waterbergende functie te waarborgen. Zonder goed onderhoud verminderd de waterbergende functie en vergroot de kans op wateroverlast. Vandaar dat de Gemeente Montferland en het waterschap hebben aangegeven dat wij de waterberging in dit project liever op een andere manier opgelost zien.

De Gemeente Montferland heeft toen aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar een IT-riool om zoveel mogelijk hemelwater ter plaatse te laten infiltreren. Na overleg tussen Civicon en onze afdeling Openbare Werken (J. Bosboom) is de conclusie dat, m.b.t. waterberging, in het inbreidingsproject "Plantsoensingel Zuid" het hoogst haalbare een IT-riool, van 800mm over een lengte van 309 meter met een statische berging van 20mm, is. Alleen echt grote pieken in de neerslag worden dan nog overgestort in het gemengde rioolstelsel. Een andere vorm van waterberging past hier gewoon niet omdat er simpelweg geen ruimte voor is op de locatie. In de voormalige situatie (bedrijventerrein) was ook bijna het gehele oppervlak verhard (met gebouwen en bestrating), maar met het verschil dat toen alles op het gemengde stelsel terecht kwam. Wat ons betreft is dit dus al een hele verbetering en gaan wij akkoord met de 20mm berging in het ITriool.

Omdat het hier gaat om een herontwikkeling van een voormalig industrie-/bedrijventerrein geldt de eis van het waterschap van 100+10% niet, die geldt er alleen voor uitbreidingslocaties (van groen naar verhard). Verder overweegt de gemeente ten tijde van het opstellen van de watertoets de mogelijkheden om in de toekomst een zogenoemde 'blauwe ader' door de Klinkerstraat aan te leggen t.b.v. hemelwaterafvoer. Als deze 'blauwe ader' hier daadwerkelijk kan en zal worden aangelegd, dan kan het IT-riool van het bouwplan hierop overstorten t.a.v. de piekafvoer. Daarmee kan de overstort op het gemengde stelsel komen te vervallen. Het waterschap Rijn en IJssel is met deze oplossing akkoord gegaan.

Daarnaast was in de eerste versie van de watertoets aangegeven dat er binnen het plangebied van dit herstructurerings-/herontwikkelingsgebied een persleiding van het waterschap ligt. Het waterschap wil in dergelijke gevallen dat er voor zo'n leiding een dubbelbestemming wordt opgenomen. Een persleiding is niet zondermeer te zien als nutsleiding omdat deze meer voeten in aarde heeft als bijv. een elektriciteitskabel. Een persleiding is namelijk niet zomaar te verleggen en er staat druk op. Als een persleiding knapt (wat als calamiteit kan voorkomen) is het noodzakelijk dat het waterschap er direct erbij kan. Een 5,0m brede strook als dubbelbestemming is voor een persleiding dus echt noodzakelijk. In de Plantsoensingel Zuid ligt inderdaad een persleiding van het waterschap Rijn en IJssel. Nader onderzoek van de Gemeente Montferland wees echter uit dat de Plantsoensingel zelf geen deel uitmaakt van het plangebied voor deze herstructurering. De weg blijft ongemoeid en wordt ook niet opgenomen in het bestemmingsplan voor het plan van Laris.

Daaruit vloeit voort dat dus ook de persleiding van het waterschap niet binnen het plangebied valt en er in het onderhavige plan geen dubbelbestemming voor hoeft te worden opgenomen in het bestemmingsplan. De watertoets is op dit punt dus aangepast (er ligt geen persleiding van het WRIJ in het plangebied) en het waterschap is hiervan op de hoogte gebracht. Pas als de Plantsoensingel Zuid wel onderdeel uitmaakt van het plangebied voor een bestemmingsplanherziening wordt er voor de persleiding van het waterschap een dubbelbestemming opgenomen.


Vooroverleg met Provincie Gelderland

In het kader van het vooroverleg is voorgestane ontwikkeling ook met de regiocoördinator van de Provincie besproken. Het betreft in dit geval de ontwikkeling van de bouw van betaalbare grondgebonden woningen en betaalbare (zorg-)appartementen met inherent aanverwante zorggerelateerde voorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, praktijk voor fysiotherapie, een kinderdagopvang, steunpunt van een thuiszorgverlenende instantie etc. Een en ander conform de concessieafspraken met de Stadsregio Arnhem Nijmegen (50/50 % regeling). Daarnaast betreft het een binnenstedelijke ontwikkeling (inbreiding- en transformatielocatie) geheel gelegen binnen de Contour voor 's-Heerenberg en passend binnen het referentiekader KWP-3. Er is dus sprake van plannen met enkel lokale belangen, waardoor er geen provinciale belangen in het geding zijn.