direct naar inhoud van 4.4 Externe veiligheid
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

4.4 Externe veiligheid

Op 28 mei 2004 is in het Staatblad 250 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) gepubliceerd. Dit besluit is op 27 oktober 2004 in werking getreden. In het besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige bestemmingen zoals woningen in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen.

Het BEVI is van toepassing voor inrichtingen, die in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) een vergunning nodig hebben, maar ook op bestemmingsplannen in het kader van de Wet op de ruimtelijk ordening (Wro).

In het BEVI zijn de waarden voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor het eerst wettelijk verankerd. Voor het plaatsgebonden risico houdt dit in dat voor nieuwe kwetsbare bestemmingen niet binnen de 10 -6 contour gebouwd mag worden. Voor het groepsrisico geldt een oriƫnterende waarde, maar tevens een verantwoordingsplicht, waarbij elke toename van het groepsrisico gemotiveerd dient te worden.

Voor het plangebied is hierna een uitsnede van het plangebied van de risicokaart van de provincie Gelderland opgenomen ( afbeelding 4.3).

Uit deze afbeelding blijkt dat in en in de nabijheid van het plangebied zich geen inrichtingen bevinden die gevaarlijke stoffen produceren of opslaan en bevinden zich ook geen tankstations met LPG-installatie. Het project voldoet hierdoor aan het BEVI.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01_0015.jpg"

Afbeelding 4.3 Fragment risicokaart provincie.


Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen van toepassing. Doordat zich in en in de nabijheid van het plangebied geen infrastructuur bevindt waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd voldoet het project aan de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Voor het transport via buisleidingen zijn twee circulaires van toepassing Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen uit 1984 en Zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3-categorie uit 1991.

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen leidingen die een belemmering vormen. Binnen het beleidskader externe veiligheid bestaat er geen belemmering voor het plan.