direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied zijn twee bestemmingsplannen vigerend. Het grootste deel van het plangebied is opgenomen in het bestemmingsplan "'s-Heerenberg, partiele herziening, plan in onderdelen 1965' met de bestemming 'bebouwing ten behoeve van grensverkeer'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 14 oktober 1965 en goedgekeurd op 26 oktober 1966.

Voor de kadastrale percelen met nummer 1149 en 1976 aan de westzijde van het plangebied (om de voormalige bebouwing Emmerikseweg 7 is het bestemmingsplan "Kom 's-Heerenberg, plankaart 17-011-1, van krecht, met de bestemming Woondoeleinden, klasse E2, Wonen, winkels toegestaan' en 'Sauna/horeca'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 december 1985 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 juni 1986.

De bestemmingsplannen bieden geen mogelijkheden om de voorgestelde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Om de ontwikkeling mogelijk te maken dienen deze bestemmingsplannen te worden herzien. Deze ruimtelijke onderbouwing is in het kader van de voorbereiding van deze bestemmingsplanherziening opgesteld.