direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. erkers en ingangspartijen aan een woning, en
 • b. bij de bestemming behorende andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
3.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. van ingangspartijen aan een woning mag:
  • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 1 m bedragen,
  • 2. de breedte niet meer bedragen dan 1/3 van de breedte van de betreffende gevel van de woning, en
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 0,25 m meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning doch niet meer dan 4 m;
 • b. van erkers aan een woning mag:
  • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 2,5 m bedragen, doch ten opzichte van de voorgevel, indien het voorerf minder dan 6 m diep is, ten hoogste 1,5 m;
  • 2. de breedte niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van de woning;
  • 3. de bouwhoogte niet meer bedragen dan:
   • 0,25 m meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de betreffende woning doch niet meer dan 4 m;
   • indien de woning bestaat uit één bouwlaag, de goothoogte van de woning;
  • 4. onverminderd de overige bepalingen in dit onderdeel b, mag de afstand van een erker tot de openbare weg of het openbaar groen niet minder dan 1 m bedragen;
  • 5. onverminderd de overige bepalingen in dit onderdeel b, mag de afstand tot het zijerf niet minder dan 0,25 m bedragen;
 • c. voor zover de gronden als bedoeld in sublid 3.2.1, bij een woning behoren, mag ten hoogste 50% worden bebouwd van de aan de oorspronkelijke woning aansluitende gronden als bedoeld in sublid 3.1, en in artikel 5 (Wonen);
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
overige, andere bouwwerken   2 m  
3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 3.2.2, onder d, ten behoeve van het bouwen van erf- of perceelafscheidingen tot een hoogte van 2 m, uitsluitend achter de voorgevelrooilijn.