direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen ter zake van gezondheidszorg, bejaardenzorg en zorgwoningen;
 • b. daarbij behorende parkeervoorzieningen met bijbehorende rijbanen, tuinen, paden, groenvoorzieningen en andere voorzieningen zoals nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 3.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, en;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola's, vlaggenmasten en overkappingen zoals fietsenstallingen.
3.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan de bestaande goothoogte en bouwhoogte of, in voorkomend geval, niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a,b en c mogen gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 120 m2, een maximale goothoogte van 4 m en een maximale bouwhoogte van 5 m;
 • e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
vlaggen- en andere masten   8 m  
overkappingen en pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein met een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   2 m  
3.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder e, ten behoeve van het bouwen van:

 • a. overige erf- of perceelafscheidingen tot een bouwhoogte van maximaal 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van maximaal 4,5 m;

mits daardoor geen onaanvaardbare stedenbouwkundige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.

3.4 Wijzigingsbevoegdheid
3.4.1 Omschakeling naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het omzetten van de bestemming 'Maatschappelijk' in de bestemming 'Wonen', met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de bouwregels zoals opgenomen in artikel 3.2 blijven onverkort van toepassing;
 • b. het toegestane aantal wooneenheden bedraagt maximaal 17;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. er is geen sprake van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
 • e. er ontstaat geen onevenredige parkeerdruk;
 • f. het aantal wooneenheden is passend binnen het volkshuisvestingsbeleid.