direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening Wonen en Horeca
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgkrnalgwonhorca-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

Het bestemmingsplan 'Parapluherziening Wonen en Horeca' met identificatienummer NL.IMRO.1955.bpsgkrnalgwonhorca-va01 van de gemeente Montferland.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestaand
 • a. Ten aanzien van bebouwing: bebouwing die op het moment van inwerkingtreding van het plan rechtens aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning;
 • b. ten aanzien van gebruik; het gebruik van grond en opstallen zoals op het moment van inwerkingtreding van het plan rechtens bestaat.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Van toepassing verklaring

De planregels van het bestemmingsplan Parapluherziening Wonen en Horeca zijn aanvullend van toepassing op de navolgende bestemmingsplannen. De planregels van deze bestemmingsplannen blijven onverkort van kracht, met uitzondering van de aanpassingen en toevoegingen die met het bestemmingsplan Parapluherziening Wonen en Horeca worden behelst.

Plannaam   Identificatienummer   Vaststellingsdatum  
Centrum Didam 2010   NL.IMRO.1955.bpsgddmcntcentrdid-or01   28-04-2011  
Centrum 's-Heerenberg e.o.   NL.IMRO.1955.bpsgshbcntcentrshb-va01   30-01-2014  
Kernen   NL.IMRO.1955.bpsgkrnalgkernen-va01   30-06-2016  
Kom Beek   NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01   27-09-2012  
Kom Zeddam   NL.IMRO.1955.bpsgzedkrnactuzed-va01   19-12-2013  
Woonwijken Didam   NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-or01   28-06-2012  
Didam, Kerkwijk fases V, VI en VII   NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkerkwyk5-va01   27-09-2018  

Artikel 3 Toevoegen/vervangen begrippen

In de regels van de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen zijn de navolgende begrippen toegevoegd dan wel vervangen:

 • a. bed and breakfast
  Een kleinschalige overnachtingsaccommodatie in een woning of bedrijfswoning, gericht op het bieden van een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, waarbij de bed and breakfast ondergeschikt is aan de hoofdfunctie.
 • b. bedrijf aan huis
  Een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten, door een bewoner van de woning, en dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is. Hieronder wordt mede verstaan een bed and breakfast en een kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: een detailhandelsvestiging, een horecabedrijf, een baliefunctie die niet als ondergeschikt aan het bedrijf kan worden aangemerkt, een seksbedrijf of prostitutie in welke vorm dan ook.

 • c. bedrijfswoning
  Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bestemd voor (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

 • d. horeca
  Hotel, restaurant, café, cafetaria of daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, met uitzondering van nachtclubs, discotheken, dancings of soortgelijke inrichtingen; onder horeca is in ieder geval niet begrepen een bed and breakfast en een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling.

 • e. hotel
  een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf voor beperkte duur en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is.

 • f. huishouden
  Eén of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren, waarbij sprake is van continuïteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid.

 • g. woning
  Een complex van ruimten bedoeld voor de huisvesting van één huishouden en niet zijnde een woonwagen. Kenmerkend voor de woning is de aanwezigheid van eigen voorzieningen met in ieder geval een eigen toegang, toiletruimte, badruimte en een keuken met kooktoestel.

 • h. wonen
  Huisvesting in een woning waarbij de bewoner(s) gezamenlijk één afzonderlijk huishouden vormen.

 • i. woonwagen
  Een voor de huisvesting van personen bestemde woonruimte die is geplaatst op een woonwagenstandplaats en die in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

Artikel 4 Horeca, beperking wonen

Indien in de bestemmingen (Centrum, Centrum - 1, Centrum - 2, Centrum - 3, Centrum - 4, Cultuur en Ontspanning, Detailhandel, Gemengd, Gemengd - 1, Gemengd - 3, Horeca) van de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen, de doeleinde 'horeca' is toegestaan, is wonen in combinatie met een hotel in één afzonderlijk gebouw uitgesloten, met uitzondering van bestaande woningen en/of een bedrijfswoning.

Artikel 5 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen in de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen wordt in ieder geval begrepen:

 • a. het gebruik van een woning door meer dan één huishouden;
 • b. het gebruik van één afzonderlijk gebouw voor wonen in combinatie met een hotel.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken
6.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
6.1.2

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 6.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.1.1 met maximaal 10%.

6.1.3

Artikel 6.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

6.2 Overgangsrecht gebruik
6.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 6.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 6.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

6.2.4

Artikel 6.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Wonen en Horeca'.