direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk/lokaal beleid
Plan: Zinderberg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgkldwonzndrbrg-ON01

3.4 Gemeentelijk/lokaal beleid

3.4.1 Structuurvisie 2000-2015 (gemeente Bergh) en Woonkwaliteitsvisie

Uitgangspunt van de Structuurvisie 2000-2015 is de veelzijdigheid van het landschap, waarbij de groene gebieden en cultuurhistorische kwaliteiten hoog worden gewaardeerd en waarin rust en ruimte een leidend principe vormen in de ruimtelijke ontwikkeling.
Voor de kernen, waaronder het kerkdorp Azewijn, is een enigszins behoudende koers geformuleerd, gericht op het behoud van waardevolle elementen en verbetering van de toeristische infrastructuur en de voorzieningen. Azewijn ligt perifeer ten opzichte van de ring van kernen rond de stuwwal. Deze situering als "satellietkern" in het open agrarisch landschap maakt Azewijn enigszins uniek ten opzichte van de andere kerkdorpen. Tegelijkertijd dient in bescheiden mate ruimte worden gecreëerd voor uitbreiding en versterking van de lokale woningvoorraad.
De provincie heeft alle gemeenten verzocht een lokaal kwalitatief woonprogramma op te stellen. De voormalige gemeente Bergh heeft daar gehoor aan gegeven door in samenwerking met de toenmalige gemeente Wehl een Woonkwaliteitsvisie op te stellen. In deze Woonkwaliteitsvisie (vastgesteld 24 april 2004) is het lokaal kwalitatief woonprogramma tot 2015 vastgelegd. Hierin geeft de gemeente een brede kijk op het volkshuisvestingbeleid, waarin naast vergelijking van kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte en -aanbod ook aspecten als leefbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving en woonmilieus een belangrijke rol speelden. Eén en ander resulteerde in een regionaal afgestemd gemeentelijk woningprogramma voor de periode 2002-2015.

3.4.2 Montferland Visie op de woningbouw 2010-2020

Woningbouwprojecten moeten qua programmering voldoen aan de Visie op de woningbouw 2010-2020 (woningbehoefteonderzoek Montferland 2009.) Dit woningbehoefteonderzoek is de actualisering van de Woonkwaliteitvisie 'Montferland, Visie op de woningbouw 2005-2015 (woningbehoefte onderzoek 2006) en schetst een beeld van de woningbehoefte voor de komende tien jaar.

In kleine kernen zoals Kilder is extra uitbreiding van de woningvoorraad gewenst. Deze woningen zijn nodig voor de opvang van de groei van de eigen woningbehoefte (circa 50 woningen) en om voldoende draagvlak te houden voor voorzieningen, zoals scholen en winkels.

In het algemeen wordt gesteld dat nieuwe woningen een positieve bijdrage dienen te leveren aan de doorstroming en wooncarrière van inwoners van Montferland.

Kilder telt circa 1.500 inwoners. Om het niveau van 2008 te houden moeten er circa 50 woningen worden gebouwd tussen 2010 en 2020. Daarvan zijn 15 woningen voor extra vestigers, bovenop de zich al volgens de trend van de afgelopen jaren vestigende huishoudens. Van de woonvormen met zorg en aangepaste woningen is er vooral behoefte aan levensloopbestendige en nultreden woningen. Daarnaast is behoefte aan uitbreiding van de intramurale capaciteit en aan beschermd en verzorgd wonen woonvormen.

De ontwikkeling van 14 woningen aan de Zinderberg kan gezien worden als een goede aanzet tot het bereiken van voldoende woningaanbod.

3.4.3 Klimaatprogramma 2009-2013

In deze notitie wordt het gemeentelijk klimaatbeleid verwoord. Uitgangspunt ten aanzien van duurzaamheid is dat de kansen in alle stappen van het planproces om energiezuinige en duurzame woningbouw te realiseren, moeten worden benut. Dit alles heeft tot doel om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te beperken.