direct naar inhoud van 1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting
Plan: Zinderberg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgkldwonzndrbrg-ON01

1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • de toelichting: hierin worden de overwegingen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond, evenals een uitleg van de gebruikte bestemmingen,
  • de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van de bestemmingsomschrijvingen en regels met betrekking tot het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en zich daarop bevindende opstallen, en
  • een verbeelding, met daarop aangegeven de bestemmingen van alle gronden.


De inhoud van de toelichting is als volgt opgebouwd:

  • Hoofdstuk 2 staat kort stil bij de huidige situatie van het plangebied en het bouwplan.
  • In hoofdstuk 3 is beknopt een overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsvisies van andere overheden, welke zijn opgenomen in diverse nota's en plannen.
  • De gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten worden in hoofdstuk 4 beschreven.
  • Het bestemmingsplan dient een duidelijk toetsingskader op te leveren voor alle direct betrokkenen. In hoofdstuk 5 worden voorstellen gedaan voor de te kiezen bestemmingen met bijhorende regeling.
  • Hoofdstuk 6 heeft betrekking op economische uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verantwoordelijkheden van verschillende partijen.
  • Hoofdstuk 7 behandelt tot slot de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hierin is aangegeven hoe is omgegaan met de binnengekomen vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Bro en de ter inzage legging van het ontwerp.