direct naar inhoud van 3.5 Geluid
Plan: Woonwijken Didam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-on01

3.5 Geluid

Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het aspect "geluid".

In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies.

In en in de buurt van het bestemmingsplan voor de woonwijken liggen verschillende wegen die van belang zijn in het kader van de Wet geluidhinder. Daarnaast zijn de spoorlijn en het gezoneerde industrieterrein De Fluun relevant bij nieuwe ontwikkelingen.

De verplichting tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in relatie tot het opstellen van een bestemmingsplan geldt evenmin indien in dat bestemmingsplan geen mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten (artikel 76, lid 4 Wgh). Op basis hiervan is geluidsonderzoek voor dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk, aangezien er geen ruimte wordt geboden voor nieuwe ontwikkelingen. Mochten er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, dan dient er naar het aspect geluid gekeken te worden.

Op 4 april 1991 is de aanwijzing van industrieterrein de Fluun als een gezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder bij koninklijk besluit goedgekeurd. Dit industrieterrein is omgeven met een geluidszone. De geluidszone is het gebied tussen de grens van het industrieterrein en de zonegrens. Op de zonegrens mag de totale geluidsbelasting vanwege de op dit industrieterrein aanwezige bedrijven niet meer bedragen dan 50dB(A) etmaalwaarde. Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient de geluidszone te zijn opgenomen in de verbeelding van dit bestemmingsplan, omdat de zone is gelegen in dit plangebied.