direct naar inhoud van Artikel 11 Sport
Plan: Woonwijken Didam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-on01

Artikel 11 Sport

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor sportactiviteiten met bijhorende voorzieningen, waaronder een kantine, wegen en paden, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 11.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, en
  • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals tribunes, pergola's, vlaggenmasten en overkappingen zoals fietsenstallingen.
11.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 11.2.1, gelden de volgende eisen:

  • a. het bebouwingspercentage mag ten hoogste 100% bedragen;
  • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer dan 3 m respectievelijk 6 m bedragen tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;
  • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
tribunes:   5 m  
vlaggen- en andere masten:   15 m  
speelinstallaties en ballenvangers:   8 m  
overkappingen en pergola's:   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein met een gebouw:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde:   2 m