direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Didam, Kerkstraat 9-11
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Het plangebied van het project Kerkstraat 9-11 in Didam is in het verleden in gebruik geweest als winkel met daarboven woningen (appartementen). De Kerkstraat is een belangrijke toegangsweg van en naar het centrum van Didam. Aan het eind van de vorige eeuw is het gebied ten noorden van het plangebied getransformeerd tot een woonzorgcomplex met bijbehorende voorzieningen: Meulenvelden. Direct ten noorden is het gebouw Panhuis gerealiseerd. Het pand ten zuiden van de locatie is onlangs door woningcorporatie Plavei opgeknapt. Met de herontwikkeling van de locatie sluit de nieuwe bebouwing beter aan op beide naastgelegen panden.

De voorgenomen ontwikkeling van Plavei maakt deel uit van het realisatieplan van de gemeente Montferland, om zorg te dragen voor de huisvesting van extra statushouders. Plavei stelt bij oplevering van deze ontwikkeling, een evenredig aantal wooneenheden beschikbaar in het reguliere bezit, voor huisvesting van statushouders. Op deze wijze worden de extra statushouders verspreid over het woningbestand gehuisvest.

In juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan de herontwikkeling van de locatie naar negen appartementen. Hierbij is aangegeven dat er een planologische procedure voor deze ontwikkeling noodzakelijk is.

1.2 Plangebied

Het plangebied ligt aan de Kerkstraat in Didam en is in het verleden in gebruik geweest als winkel met daarboven woningen (appartementen). Op afbeeldingen 1.1 en 1.2 is de ligging van het plangebied in Didam weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0001.png"

Afbeelding 1.1 Topografische kaart plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0002.png"

Afbeelding 1.2 Luchtfoto met plangebied

Het plangebied is in afbeelding 1.3 globaal weergegeven. Het betreft de gronden, plaatselijk bekend als Kerkstraat 9 en 11. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding, horend bij dit bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0003.png"

Afbeelding 1.3 Plangebied

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Centrum Didam 2010' vigerend. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 28 april 2011 vastgesteld. Op de navolgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan weergegeven. Het plangebied is daarop met een blauwe omlijning weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0004.png"

Afbeelding 1.4 Uitsnede van het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied

In het geldende bestemmingsplan is de bestemming 'Detailhandel' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' opgenomen. Binnen de bestemming 'Detailhandel' is wonen alleen op de verdieping toegestaan. Het bestemmingsplan staat geen wonen op de begane grond toe. Hierdoor is de voorgenomen ontwikkeling in strijd met het geldende bestemmingsplan.

In het geldende bestemmingsplan is aangegeven dat de goothoogte maximaal 6 meter en de nokhoogte maximaal 9 meter is. In de nieuwe plannen wordt de goothoogte circa 9 meter en de nokhoogte circa 10 meter. De bebouwing is in zijn geheel opgenomen in het bouwvlak.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 juni 2016 aangegeven dat zij in principe medewerking wil verlenen aan de planologische procedure die voor de voorgenomen ontwikkeling noodzakelijk is.

1.4 Leeswijzer

Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding vormt samen met de regels het juridische bindende deel van het bestemmingsplan. In de toelichting worden de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord.

De toelichting bestaat uit zes hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige situatie. Hoofdstuk 3 en 4 geven een overzicht van het ruimtelijke beleidskader en de milieu- en de omgevingsaspecten van het plan. In hoofdstuk 5 volgen de juridische planaspecten. Het zesde en laatste hoofdstuk is gewijd aan de gevolgde procedure.

Hoofdstuk 2 Het plan

2.1 Bestaande situatie

De bestaande bebouwing is gerealiseerd in de tweede helft van de vorige eeuw en is hierna nog verbouwd. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een kap.

Op de begane grond is een winkel gevestigd. Op de eerste en twee verdieping bevinden zich vijf appartementen. Eén van deze appartementen wordt op dit moment nog bewoond. De staat van de overige appartementen is dusdanig dat deze niet verhuurd kunnen worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0005.png"

Afbeelding 2.1 foto van de huidige bebouwing

2.2 Toekomstige situatie

2.2.1 Algemeen

Plavei heeft een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het perceel Kerkstraat 9-11. Met deze ontwikkeling wordt een stedenbouwkundige afronding gerealiseerd van de ontwikkeling van het 'Panhuis' gebouw als onderdeel van het plan 'Meulenvelden', dat in het begin van deze eeuw door Laris Wonen en Diensten (nu Plavei) is ontwikkeld. De voorgenomen ontwikkeling is qua hoogte en verschijning afgestemd op deze ontwikkeling en omvat een gebouw van drie bouwlagen met op elke laag drie appartementen. Op de navolgende afbeelding (2.2) is de stedenbouwkundige opzet van het plan weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0006.png"

Afbeelding 2.2 Stedenbouwkundige opzet voorgenomen ontwikkeling

2.2.2 Ruimtelijke Effecten

Door de voorgenomen ontwikkeling wordt de locatie getransformeerd van een gebouw met een woon- en winkelfunctie naar een gebouw met alleen appartementen. Deze functie past beter bij de locatie en de directe omgeving, na de transformatie die hier sinds het begin van deze eeuw heeft plaatsgevonden.

 

De nu aanwezige bebouwing past qua uitstraling niet meer bij de omliggende panden. Door de voorgenomen ontwikkeling past de bebouwing op de percelen Kerkstraat 9-11 beter bij de aanwezige bebouwing van de naastgelegen panden. Door de zorgvuldige inpassing van het plan in de bestaande omgeving en de aansluiting bij de bestaande omgeving heeft de transformatie een positief effect op de omgeving en Didam in zijn algemeen.

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Barro (2011) en Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) heeft het kabinet bepaald welke kaderstellende uitspraken beperkingen stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Deze kaderstellende uitspraken zijn juridisch verankerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het gaat onder meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, Defensie, Natuurnetwerk Nederland, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen en Primaire waterkeringen.

Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke drukte.

Toetsing

De voorgenomen ontwikkeling raken geen van de nationale belangen en zijn niet in strijd met het rijksbeleid.

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid)

Met de inwerkingtreding van het 'Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in verband met de toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang' (Stb. 2012, nr. 388) op 1 oktober 2012, is het Bro aangepast door in artikel 3.1.6 een tweede lid toe te voegen. Dit lid heeft betrekking op de ladder voor duurzame verstedelijking. Met deze ladder worden eisen gesteld aan de motivering van onder meer bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken.

In artikel 3.1.6 tweede lid is het volgende opgenomen: De ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning of de toelichting bij een bestemmingsplan die/dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
 • b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;
 • c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.

Toetsing

Bovengenoemde 'laddertoets' zoals opgenomen in artikel 3.1.6 Bro is alleen van toepassing indien sprake is van een 'stedelijke ontwikkeling' zoals omschreven in artikel 1.1.1 onder i Bro. Als er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling volgens het Bro, dan is het ook niet nodig de laddertoets te doorlopen en – als eerste trede – de actuele regionale behoefte aan te tonen.

 

Een 'stedelijke ontwikkeling' is in artikel 1.1.1 onder i Bro omschreven als "ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen". Hoewel daarover niets is bepaald in het Bro of de Nota van toelichting daarbij, is op basis van jurisprudentie de omvang van de te creëren bouw- en gebruiksmogelijkheden bepalend voor de vraag of een bepaalde ontwikkeling is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling. Zo wordt ontwikkeling van acht1, negen2 of elf3 woningen niet als een stedelijke ontwikkeling aangemerkt, maar de ontwikkeling van veertien woningen wél4.

De voorgenomen ontwikkeling van een nieuw gebouw met negen appartementen voorziet in een toename van vier appartementen ten opzichte van de bestaande situatie. Dit plan wordt dus niet aangemerkt als stedelijke ontwikkeling. Om die reden is de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing.

3.1.3 Nationaal Waterplan 2016-2021

Met de vaststelling van het Nationaal Waterplan op 14 december 2015 is dit het officiële rijksplan voor het nationale waterbeleid. De looptijd van het Nationaal Waterplan 2016-2021 is van 22 december 2015 tot 22 december 2021. Het Nationaal Waterplan wordt elke zes jaar herzien.

Het plan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode, met een vooruitblik richting 2050. Het Nationaal Waterplan moet een stap zijn in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem.

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het watersysteem heeft het Rijk een drie principes in het Nationaal Waterplan verankerd: Integraal waterbeheer; Afwenteling voorkomen (Vasthouden-bergen-afvoeren en Schoonhouden-scheiden-schoonmaken) en Ruimte en water verbinden. Om het Nationaal Waterplan te implementeren kiest het kabinet om met de waterpartners met een adaptieve aanpak te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Op deze wijze kunnen op korte termijn adequate maatregelen worden genomen die op de lange termijn zijn aan te passen aan nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Hierbij is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen van belang.

De uitgangspunten uit het Nationaal Waterplan zijn, voor zover van toepassing, doorvertaald in beleidsstukken van de provincie en de waterbeheerders.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0007.png"

Afbeelding 3.1 Uitsnede Waterplan

Toetsing

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied Rijn, zoals opgenomen in de voorgaande kaart. In het Nationaal Waterplan zijn verder geen beleidsuitspraken opgenomen die relevant zijn voor de voorgenomen ontwikkeling. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de wijze waarop invulling is gegeven aan de watertoets als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie

In de provinciale Omgevingsvisie (vastgesteld op 9 juli 2014 en geactualiseerd op 8 juli en 11 november 2015) zijn de provinciale maatschappelijke opgaven het vertrekpunt geweest. Door de veranderende context nu en de komende jaren nodigt de provincie mensen uit bij te dragen en in gesprek te blijven over de aanpak van de opgaven en doelen van deze maatschappelijke opgaven. De provincie kiest in de Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te dragen aan de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven:

 • 1. een duurzame economische structuur. Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om krachtige steden en vitale dorpen met voldoende werkgelegenheid. Het verbeteren van de economische structuur is een belangrijke opgave voor de Gelderse samenleving. Er zijn veel kansen om de economische structuur te verbeteren. De provincie wil samen met haar partners de kansen benutten, mèt oog voor de unieke kwaliteiten van Gelderland. Het streven is om de concurrentiekracht van Gelderland te vergroten door een duurzame versterking van de ruimtelijk-economische structuur.
 • 2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. Een aantrekkelijke leefomgeving vergt een goede kwaliteit en beleving van natuur en landschap in Gelderland, een gezonde en veilige leefomgeving en een robuust bodem- en watersysteem. De provincie zet daarom in op het waarborgen en op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten van Gelderland.

Deze twee hoofddoelen benadrukken de rol en kerntaken van de provincie als middenbestuur. Zij beïnvloeden elkaar. Economische structuurversterking vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat: een goede bereikbaarheid en voldoende vestigingsmogelijkheden. Het betekent ook een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met de unieke kwaliteiten van natuur, water en landschap in Gelderland.

De provinciale hoofddoelen zijn in verschillende hoofdstukken opgenomen en vertaald in provinciale ambities. Afhankelijk van het accent van de ambitie, zijn ze opgenomen onder het deel 'Divers', 'Dynamisch' of 'Mooi' Gelderland:

 • 1. Divers Gelderland betreft de regionale verschillen in maatschappelijke vraagstukken en opgaven en het koesteren van de regionale identiteiten. Zo heeft het Rivierenland andere regionale economische en culturele motoren dan de Stedendriehoek;
 • 2. Dynamisch Gelderland betreft de provinciale ambities die zich afspelen op met name ruimtelijk-economisch vlak, bijvoorbeeld wonen, werken, mobiliteit;
 • 3. Mooi Gelderland betreft de Gelderse kwaliteiten die bescherming dan wel ontwikkeling nodig hebben en die tegelijk richting geven aan ontwikkelingen. Denk aan cultuurhistorie, natuur, water, ondergrond.

Per ambitie is de aanpak op hoofdlijnen beschreven. De nadere invulling vindt plaats via provinciale uitvoeringsprogramma's en samenwerking met partners. Daarmee is de Omgevingsvisie een 'plan' dat richting geeft en ruimte biedt; geen plan met exacte antwoorden. Ofwel: 'de Omgevingsvisie gaat over het speelveld en de spelregels, niet over de uitkomst van het spel.'

Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik

In aanvulling op de Ladder voor duurzame verstedelijking zoals opgenomen in paragraaf 3.1.2, is in de omgevingsvisie de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik opgenomen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is de reikwijdte van de beide ladders gelijk omdat het hier gaat om een ontwikkeling in stedelijk gebied.

Toepassing van de ladder zorgt voor een goede afweging van keuzes voor locaties van nieuwe gebouwen. Met deze ladder wordt een transparante besluitvorming en een zorgvuldige ruimtelijke afweging nagestreefd. Het gaat om het tijdig afwegen van kansen en mogelijkheden om bestaande gebouwen te benutten bij overwegingen van nieuwe bebouwing. Een goede afweging volgens de ladder vraagt om kennis van de bestaande voorraad. Gekoppeld daaraan zijn er vragen over de opgaven en kwaliteiten in een gebied:

 • past de ontwikkeling bij de doelen in Gelderland? Zo ja:
 • hoe voegt de ontwikkeling extra kwaliteit toe aan een gebied?

De systematiek van de ladder is het meest waardevol als deze op regionaal en structuurvisieniveau wordt toegepast. Alleen op die niveaus kan de samenhang tussen (de herstructureringsopgave van) de bestaande voorraad in de diverse kernen en de nieuwe ontwikkelingen op de diverse in- en uitbreidingslocaties beschouwd worden.

Actualisatie Omgevingsvisie 2016

Op 12 juli 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het Actualisatieplan Omgevingsvisie (december 2016) in ontwerp vastgesteld. Tot en met 30 september 2016 heeft het ontwerp-actualisatieplan ter inzage gelegen. Op basis van de ingediende zienswijzen is het concept-actualisatiesplan aangepast. Op 25 januari zullen Provinciale Staten beslissen over dit actualisatieplan. Het ontwerp actualisatieplan (december 2016) herziet de volgende thema's:

 • water;
 • detailhandel;
 • energietransitie;
 • geluid;
 • natuur;
 • landbouw;
 • economie;
 • bedrijventerreinen;
 • cultuur en erfgoed.

Toetsing

Met de voorgenomen ontwikkeling, die voorziet in negen appartementen wordt voorzien in een actuele regionale behoefte (zie paragraaf 3.3.2). De bestaande bebouwing in het plangebied, bestaande uit een winkel en vijf appartementen wordt gesloopt en op deze locatie worden negen appartementen gerealiseerd, met een netto toename van vier appartementen. Er is daarmee sprake van herstructurering/transformatie binnen het bestaand stedelijk gebied.

De voorgenomen ontwikkeling vult een aantal provinciale ambities zoals opgenomen in de Divers Gelderland en Dynamisch Gelderland. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de winkelbestemming van de begane grond verwijderd, waardoor er een overaanbod van detailhandel en een concentratie wordt bewerkstelligd. Tevens wordt er een bijdrage geleverd aan de vitaliteit van Didam. De ontwikkeling past binnen de bepalingen van de Omgevingsvisie. De voorgenomen ontwikkeling is eveneens niet in strijd met de actualisatie van de Omgevingsvisie.

3.2.2 Gelders Kwalitatief Woonbeleid

Op 12 januari 2010 is het Kwalitatief Woonprogramma 2010 t/m 2019 (KWP 3) door Provinciale Staten vastgesteld. Het KWP3 geeft een actueel beeld van de programmatische opgave voor de provincie. In aanvulling op het KWP3 is in de provinciale Omgevingsverordening de status van de kwantitatieve opgave vastgelegd (art. 2.2.1.1). Nieuwe woningen in bestemmingsplannen moeten passen in de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde programmering. Zolang er in een regio geen afspraken over de 'kwantitatieve opgave t/m 2024' zijn, blijft het Kwalitatief Woonprogramma 2010 t/m 2019 (KWP3) van kracht.

Binnen de provincie wordt deze kwantitatieve invulling regionaal uitgewerkt in een aanbod aan woningen, dat past bij de geconstateerde regionale woningbehoefte. Dit is vastgelegd in de kwantitatieve opgave wonen, vastgesteld op 9 juni 2015. Een belangrijk onderdeel van de regionale afspraken is de introductie van het stoplichtmodel. In dit model worden de geplande woningbouwplannen de kleur groen, oranje of rood toegekend. Indien een plan groen licht krijgt is deze afgestemd in de regio en past binnen de regionale behoefte.

De gemeente Montferland maakt voor het volkshuisvestelijk beleid deel uit van de subregio De Liemers, samen met de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar, binnen de regio Arnhem Nijmegen. In paragraaf 3.3.2 wordt nader ingegaan op de afstemming van de voorgenomen ontwikkeling binnen het stoplichtmodel. Het Gelders kwalitatief woonbeleid richt zich binnen deze regio zowel op bestaand bebouwd gebied (herstructurering, transformatie) als op nieuw stedelijk gebied (uitbreiding). De belangrijkste ruimtelijke beleidsaccenten zijn:

 • het aanbod aan woningen en woonmilieus moet beter aansluiten bij de voorkeuren van bewoners (om deze reden bevordert de provincie vooral de realisatie van woningen voor ouderen en starters en van de woonmilieus centrumstedelijk en landelijk wonen);
 • een versnelling van herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd gebied;
 • het aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie;
 • het vergroten van het aanbod aan levensloopbestendige woningen en wijken;
 • en het versterken van verscheidenheid en identiteit.

Toetsing

Met de voorgenomen ontwikkeling, die voorziet in negen appartementen wordt voorzien in een actuele regionale behoefte (zie paragraaf 3.3.2). De bestaande bebouwing in het plangebied bestaande uit een winkel en vijf appartementen wordt gesloopt en op deze locatie worden negen appartementen gerealiseerd, met een netto toename van vier appartementen. Er is daarmee sprake van herstructurering/transformatie binnen het bestaand stedelijk gebied.

De ontwikkeling past binnen de bepalingen van het Gelders Kwalitatief Woonbeleid.

3.2.3 Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en bodem. Veel van deze regels dienen één op één verwerkt te worden in gemeentelijke bestemmingsplannen.

De Omgevingsverordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De verordening is het juridisch instrument waarmee de provincie de doorwerking van het provinciaal beleid af kan dwingen. De Omgevingsverordening heeft de status van Ruimtelijke verordening in de zin van artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening

Toetsing

Voor de voorgenomen ontwikkeling zijn er, in aanvulling op paragraaf 3.2.1, geen onderwerpen die een directe vertaling vereisen in dit bestemmingsplan.

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Koersnota Verstedelijking en Verstedelijkingsvisie

De gemeenten binnen de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben met het Rijk afgesproken om in de periode 2010-2020 circa 26.000 woningen te realiseren. Om deze ambitie te realiseren is er op 11 maart 2010 de Koersnota Verstedelijking vastgesteld. De koersnota is een discussienota over de gewenste verstedelijkingsstructuur 2010-2020 met een doorkijk naar 2040. Hierbij ligt de focus op de ruimtelijke en functionele samenhang tussen wonen, mobiliteit en ruimtelijke economie.


De Koersnota Verstedelijking is uitgewerkt in een Verstedelijkingsvisie. In de Verstedelijkingsvisie staat het ‘vraaggericht ontwikkelen’ centraal. Op deze wijze wil de regio (toekomstige) inwoners, ondernemers en bezoekers aan zich (blijven) binden met de vele kwaliteiten die de stadsregio biedt. Hiervoor is in de Verstedelijkingsvisie een kwalitatieve benadering opgenomen waarin beter ingespeeld wordt op de specifieke kwaliteiten en er verbindingen worden gelegd tussen het aanbod van woningen en woonmilieus, bedrijven en werkmilieus een bijpassend wegennet en openbaar vervoer.


In de Verstedelijkingsvisie is de Stadsregio onderverdeeld in een aantal subregio’s. De gemeente Montferland maakt deel uit van de subregio Liemers, samen met de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Doesburg. Door de vergrijzing/verzilvering is er binnen de subregio Liemers sprake van een lichte bevolkingsafname in combinatie met een groei van het aantal huishoudens en een toename van het aantal kleinere huishoudens. De bouwopgave binnen de subregio is erop gericht om het woningtekort te verminderen.


In 2014 is de Woonagenda 2020 vastgesteld. In de Woonagenda is aangegeven dat voor het prioriteren van de woningbouwplannen de gemeenten in de stadsregio een stoplichtmodel invoeren.


Toetsing

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt voorzien in realisatie van negen appartementen. De bestaande bebouwing in het plangebied bestaande uit een winkel en vijf appartementen wordt gesloopt. Hierdoor is er sprake van een netto toename van vier appartementen.


Hiermee wordt aangesloten aan de behoefte die is opgenomen in de Verstedelijkingsvisie. In paragraaf 3.3.2 wordt nader ingegaan op het stoplichtmodel.

3.3.2 (Sub)regionale afstemming woningbouwplannen (stoplichtmodel)

Zoals ook al aangegeven in paragraaf 3.2.2 is met de vaststelling van de kwantitatieve opgave wonen op 9 juni 2015 het stoplichtmodel geïntroduceerd om de (sub)regionale woningbouwafspraken af te stemmen. Het stoplichtmodel werkt met een codering van drie soorten plannen:

 • Groene plannen: deze plannen liggen in een aantrekkelijk woonmilieu, voldoen aan de behoefte en de locatie past binnen de toepassing van de rijksladder voor duurzame verstedelijking door de provincie.
 • Rode plannen: Plannen die niet meer voldoen aan de huidige woningbehoefte, die niet een aantrekkelijk woonmilieu liggen en/of niet voldoen aan de rijksladder. Deze plannen worden van de planningslijst afgevoerd.
 • Oranje plannen: plannen die voldoen aan de rijksladder, maar qua programma niet aansluiten op de huidige behoefte.

De oranje plannen zijn te beschouwen als de 'flexibele planvoorraad' die ingezet kan worden na herprogrammering en/of als de economische situatie verandert, of ze krijgen een code rood als ze blijvend niet aan een behoefte kunnen voldoen. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.

In onderstaande figuur is de (Gelderse) ladder schematisch weergegeven:

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0008.png"

Afbeelding 3.2 De Gelderse Ladder voor duurzaam ruimtegebruik

Toetsing

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt voorzien in realisatie van negen appartementen. De bestaande bebouwing in het plangebied bestaande uit een winkel en vijf appartementen wordt gesloopt. Hierdoor is er sprake van een netto toename van vier appartementen.

De gemeente Montferland heeft de woningbouwplanningslijsten afgestemd binnen de (sub)regio De Liemers en de provincie Gelderland, middels het zogenaamde 'Stoplichtmodel'. Hierin worden woningen 'op groen' gezet die tot 2020 worden gerealiseerd. De voorgenomen ontwikkeling stond in het stoplichtmodel niet op groen.

Binnen de 'groene woningvoorraad' heeft ieder gemeente enige speelruimte op basis waarvan de extra wooneenheden 'op groen' gezet kunnen worden. Daarnaast is er binnen de woningbouwplanningslijsten geen rekening gehouden met de huisvesting van statushouders. Door de Provincie is aangegeven dat voor de huisvesting van statushouders extra contingent beschikbaar zal worden gesteld, zodat de opvang niet ten koste zal gaan van het reguliere contingent. Voor de gemeente Montferland gaat het hierbij om zo'n 30 wooneenheden.

Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het project regionaal afgestemd is en het plan in het stoplichtmodel 'op groen' staat.

3.3.3 Waterschap Rijn en IJssel

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Rijn & IJssel. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Rijn & IJssel laat het waterschap zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn en welke accenten zij in de samenwerking met haar partners wil leggen. Vanuit deze omgevingsverkenning is vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven voor primaire taakgebieden van het waterschap:

 • - Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water.
 • - Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water.
 • - Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water.
 • - Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater
 • - Zorgen voor een goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel: Vaarwegbeheer.

Waterschap Rijn & IJssel heeft een watertoetstabel ontwikkeld om de watertoets, zoals omschreven in paragraaf 3.1.3, uit te voeren. In de watertoetstabel wordt met een aantal vragen in beeld gebracht welke wateraspecten relevant zijn en met welke intensiteit het watertoetsproces doorlopen dient te worden. De vragen zijn er op gericht op de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling en welke veranderingen er mogelijk worden gemaakt.

Toetsing

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de bestaande bebouwing in het plangebied gesloopt en worden op deze locatie worden negen appartementen gerealiseerd. Er is daarmee sprake van herstructurering/transformatie binnen het bestaand stedelijk gebied. De ontwikkeling past binnen de bepalingen van het Waterbeheerplan, in paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op de watertoetstabel.

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie Montferland

In 2008 heeft de gemeente Montferland besloten, om voor het grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de bebouwde kommen, een structuurvisie op te stellen. De Structuurvisie Montferland is op 23 april 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel van de Structuurvisie Montferland is tweeledig:

 • Het bestendigen van het gevestigde voorkeursrecht voor enkele uitbreidingslocaties;
 • Het samenbrengen en actualiseren van bestaande visies en andere beleidsdocumenten in een nieuwe visie. Het gaat dus niet om het formuleren van nieuw beleid, maar om het samenbrengen in één visie van reeds bestaand beleid.

Op enkele onderdelen zijn nieuwe ambities toegevoegd, zoals een aansluiting van de Hengelderweg nabij Kollenburg bij Didam op de A12. De structuurvisie blijft een visie op hoofdlijnen en is in beeld gebracht op de kaart Structuurvisie Montferland.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0009.png"

Afbeelding 3.3 Kaart structuurvisie

Voor de begrenzing van de bebouwde kommen (contour bebouwd gebied) is aangesloten op het Regionaal Plan 2005-2020 van de Stadsregio. In beginsel zijn de gronden die vallen binnen de 'contour woningbouw' uit dat plan aangewezen als 'contour bebouwd gebied'.

De locatie voor de voorgenomen ontwikkeling is gelegen in de bebouwde kom (zie afbeelding 3.3). In de structuurvisie gemeente Montferland, zoals vastgesteld op 23 april 2009 is voor de bebouwde kommen aansluiting gezocht bij het bestaande beleid.

Toetsing

In de structuurvisie zijn geen beleidsuitspraken opgenomen die in strijd zijn met de voorgenomen ontwikkeling.

3.4.2 Masterplan Centrum Didam

Aanleiding voor het opstellen van het Masterplan Didam is de aanleg van de zuidelijke randweg Didam. Door deze nieuwe verbinding is er een alternatief voor het (sluip-) verkeer door het centrum van Didam. De gemeente wil het verkeer dat geen doel heeft in het centrum weren en bewegen om daadwerkelijk van de randweg gebruik te maken. Hiervoor zijn maatregelen in het centrum nodig.

Daarnaast is geconstateerd dat het centrum van Didam teveel wordt gedomineerd door de auto en – in vergelijking met omliggende kernen - een aantrekkelijk centrumplein ontbeert. Tevens ziet de gemeente ook ontwikkelingen/verschuivingen op het gebied van detailhandel, mede door de toegenomen handel via internet. Deze ontwikkelingen vragen om een heldere visie.

Tot slot vragen enkele locaties binnen het centrum om herontwikkeling, zoals het voormalige postkantoor, het voormalige gemeentehuis, inclusief het terrein van gemeentewerken en de locatie Nettorama. Ook voor deze locaties is een richtinggevend kader opgenomen in het Masterplan. In het Masterplan Didam is op hoofdlijnen het toekomstperspectief voor het centrum van Didam vastgelegd. Dit plan schetst de huidige situatie in het centrum van Didam en geeft richting aan gewenste toekomstige ontwikkelingen. De focus ligt daarbij op herinrichting van het openbaar gebied.

Na vaststelling van het Masterplan, worden inrichtingsvoorstellen verder (technisch) uitgewerkt. Dit moet naast herinrichtingsschetsen voor enkele straten leiden tot een schets voor een aantrekkelijk centraal verblijfsplein in Didam.

Toetsing

De locatie ligt buiten het detailhandelscentrum zoals is opgenomen in het Masterplan Didam. Het beleid in het masterplan is gericht op concentratie van winkelvoorzieningen. De voorgenomen invulling met alleen woningen past hierdoor binnen de kaders zoals opgenomen in het Masterplan Didam.

3.4.3 Actualisering woningbehoefteonderzoek gemeente Montferland 2009

Algemeen

Het woonbeleid van de gemeente Montferland is vastgelegd in de Actualisering woningbehoefteonderzoek gemeente Montferland 2009, het betreft een actualisering van het woningbehoefteonderzoek uit 2006. In de Actualisering woningbehoefte 2009 is aangegeven dat de gemeente vanaf 2009 zo'n 1.400 woningen wil realiseren in de periode 2010-2020. Hiermee wil de gemeente het inwoneraantal van circa 35.000 stabiliseren.

In 2016 is de gemeente gestart met een nieuwe actualisering in het rapport Woonvisie Montferland 2016-2020. In deze Woonvisie is als ambitie aangegeven om, jonge en startende woningzoekenden in Montferland de kans te geven binnen de gemeente de gewenste woning te vinden, waar mogelijk op kernenniveau. Tevens wil de gemeente de groeiende groep ouderen en de mensen met een zorgvraag ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in Montferland. Tot slot wil de gemeente waar mogelijk de leefbaarheid in de kernen bevorderen door woningbouw. Om deze ambities te realiseren wil de gemeente in ieder geval 419 woningen realiseren tot 2020. Deze 419 woningen zijn 'groene plannen' zoals opgenomen in het stoplichtmodel (zie ook paragraaf 3.3.2).

Toetsing

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in negen wooneenheden in het goedkope segment. Omdat er al vijf wooneenheden aanwezig zijn is er sprake van een toename van vier. Kwalitatief gezien past dit segment binnen de gemeentelijke beleidskaders. Kwantitatief gezien heeft de gemeente Montferland de woningbouwplanningslijsten afgestemd binnen de (sub)regio De Liemers (zie paragraaf 3.3.2).

3.4.4 Waterplan gemeente Montferland

Het Waterplan is een parapluplan voor de disciplines riolering, ruimtelijke ordening, milieu, recreatie en groen- en waterbeheer, waarin de samenwerking op het aspect water is afgestemd. Het waterplan is opgesteld aan de hand van zeven thema's. Hierna worden de thema's met de kern van het betreffende thema weergegeven:

 • Waterkwantiteit, waterberging en wateroverlast: Droge voeten en voldoende water.
 • Waterkwaliteit en ecologie: Gezond water waarin de waterkwaliteit voldoende is voor de functie van het water. Het watersysteem draagt bij aan de ontwikkeling van de natuur in de gemeente en de regio.
 • Grondwater en drinkwaterwinning: Er is voldoende grondwater beschikbaar voor drinkwaterbereiding en de natuur- en landbouwfuncties in het gebied.
 • Waterketen: Er wordt zo min mogelijk hemelwater naar de RWZI's afgevoerd en het streven is om afstromend hemelwater lokaal vast te houden. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zijn de doelen en ambities van de gemeente uitgebreid beschreven.
 • Water en ruimtelijke ordening: Water draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Nieuwe ontwikkelingen kunnen dit versterken. Hiervoor en om tot robuuste inrichting van het watersysteem te komen, is het nodig water vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen op de kaart te zetten.
 • Beheer en onderhoud: Voor een goed functionerend water- en rioolsysteem is beheer en onderhoud essentieel. Over het beheer en onderhoud vindt afstemming plaats tussen waterschap, gemeente en overige betrokkenen. Dit overleg leidt tot afspraken over taakverdeling, efficiënte uitvoering en de na te streven situatie.
 • Samenwerking en communicatie: Verschillende instanties zijn betrokken bij het waterbeheer en het waterbeheer raakt de belangen van burgers en bedrijven. Daarom is afstemming over de inrichting en het beheer en voorlichting over water nodig.

Om het belang van een goede waterhuishouding te onderstrepen en te waarborgen, wordt bij het thema 'Water en ruimtelijke ordening' als vuistregel aangehouden dat 10% van het oppervlak voor water wordt gereserveerd. In gezamenlijk overleg kan hiervan worden afgeweken.

Toetsing

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de bestaande bebouwing in het plangebied gesloopt en worden op deze locatie worden negen appartementen gerealiseerd. Het plangebied is in de huidige situatie voor circa 933 m2 verhard. In de nieuwe situatie zal er circa 853 m2 aan verharding aanwezig zijn. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn daarom geen negatieve gevolgen te verwachten voor de waterhuishouding ter plaatse, ten opzichte van de huidige situatie. Uitgangspunt is dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een verbetering opleveren ten opzichte van de bestaande situatie. Om wateroverlast te voorkomen moet de toename aan verhard oppervlak worden gecompenseerd. In dit geval is er sprake van een afname van circa 80 m2.

De locatie zal worden aangesloten op het bestaande rioolstelsel in Didam. Hemelwater afkomstig van het dak of het verhard oppervlak wordt niet op de riolering geloosd maar afgekoppeld en separaat aangeboden.

De ontwikkeling past hiermee binnen het Waterplan van de gemeente Montferland.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

4.1 Milieu

4.1.1 Bodem

Algemeen

In het kader van de herziening van het bestemmingsplan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bepaald in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling. Dit houdt in dit geval in dat uit onderzoek duidelijk moet worden of er mogelijke gebruiksbeperkingen bestaan in relatie tot het beoogde gebruik.

Toetsing

In augustus 2016 is ter plaatse van het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het rapport is als bijlage opgenomen bij dit bestemmingsplan toegevoegd (Bijlage 1).

Op basis van het vooronderzoek is voor de locatie de hypothese 'onverdachte locatie' gehanteerd omdat er geen aanwijzingen zijn die duiden op de (voormalige) aanwezigheid van één of meerdere verontreinigingsbronnen.


Uit de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

 • de bodem op de locatie bevat baksteen en plaatselijk kolengruis;
 • in de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik, lood, zink en PAK aangetoond;
 • op het oostelijk terreindeel zijn in het bodemtraject van 0,8 tot 1,0 m -mv koper, kwik, lood, zink, PCB en PAK aangetroffen;
 • In de ondergrond van het overige terrein is een licht verhoogd gehalte lood aangetoond;
 • in het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen;
 • De hypothese dient verworpen te worden, echter de onderzoeksinspanning hoeft niet aangepast te worden.


De milieuhygiënische kwaliteit is geschikt voor het voorgenomen gebruik.

Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan.

4.1.2 Geluid

Algemeen

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen zoals aangegeven in de Wet geluidhinder (Wgh). In de Wgh is bepaald welke geluidsbelasting is toegestaan. In het bestemmingsplan moet worden aangetoond dat de nieuwe woonruimtes, een aanvaardbare geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Op grond van de bepalingen van de Wgh dient er akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden als nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een weg worden gesitueerd.

Toetsing

De voorgenomen ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Didam op circa 6 tot 10 meter uit de as van de Kerkstraat en op 14 meter uit de as van de Lockhorststraat. Alle wegen in de omgeving hebben een maximum snelheid van 30 km/uur en hebben daarom geen geluidzone volgens de Wgh. In de directe omgeving van de locatie liggen alleen 30 km wegen zonder geluidzone. De geluidbelasting door wegverkeer hoeft daarom niet te worden getoetst aan de Wgh.

Naast de bepalingen van de Wgh dient de voorgenomen ontwikkeling te voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening waarin is opgenomen dat er sprake moet zijn van 'een goede ruimtelijke ordening'. Voor het aspect geluid is er sprake van 'een goede ruimtelijke ordening' als voor de woningen de geluidbelasting op de gevels niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB na aftrek van 5 dB, dat is 53 dB zonder aftrek dan wel dat voldaan wordt aan de maximale hogere waarde van 63 dB waarbij tevens wordt voldaan aan de eis voor de geluidwering conform het Bouwbesluit.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek (zie Bijlage 2) blijkt dat de geluidbelasting op de voorgevels ten hoogste 63 - 64 dB zonder aftrek bedraagt (zie tabel III.3 uit het akoestisch onderzoek). Er is dus sprake van een goede ruimtelijke ordening voor het aspect geluid wanneer voldaan wordt aan de eisen voor de geluidwering uit het Bouwbesluit. Voor deze rekenpunten zijn geluidswerende maatregelen nodig om te voldoen aan een karakteristieke geluidwering GA;k van 30 – 31 dB.

Voor de overige gevels met een geluidbelasting van ten hoogste 53 dB zonder aftrek bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering GA;k 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor de achtergevels zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig die boven de standaard eisen uitgaan.

Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan.

4.1.3 Luchtkwaliteit

Algemeen

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit, waarin onder ander grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, uitzonderlijk situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Vanaf 1 januari 2015 dient het bevoegd gezag de luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarden voor PM2‚5. Op basis van onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2‚5 wordt voldaan.

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio's om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen die in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in het NSL in de provincies c.q. regio's waar overschrijdingen plaatsvinden. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de grenswaarde ligt. Plannen die in 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging hoeven niet langer getoetst te worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens is in de AMvB-NIBM vastgelegd bij 3% van de grenswaarden van een stof: Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moet worden gemaakt dat het plan tot maximaal 1,2 µg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM.

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het plan op deze plaats te realiseren. Hierbij kan blootstelling aan luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het plan 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstelling als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is een aanzienlijk deel van de dag is. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit is dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein.

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden en zorgtehuizen genieten op grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming. Substantiële uitbreidingen binnen 50 meter van een (drukke) provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is alleen toegestaan als de concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden, waardoor geen onacceptabele gezondheidsrisico's optreden.

Toetsing

De voorgenomen ontwikkeling omvat 9 wooneenheden. Volgens de ministeriële regeling NIBM draagt een bouwplan van deze omvang (minder dan 1500 woningen) niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Toetsing aan de grenswaarden is derhalve niet noodzakelijk.

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de lokale luchtkwaliteit onderzocht, zodat onacceptabele gezondheidsrisico's kunnen worden uitgesloten. Hiertoe is de Monitoringstool uit het NSL van de rijksoverheid geraadpleegd. De monitoringstool geeft inzicht in de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in het plangebied tussen 2015 en 2030. De monitoringstool kent scenario's zonder en met lokale maatregelen die er voor moeten zorgen dat op termijn overal aan de grenswaarden wordt voldaan. Beide scenario's laten in de toekomst een afname van concentraties zien. Dit komt doordat bedrijven en het verkeer steeds schoner worden door technologische verbeteringen. De monitoringstool maakt duidelijk dat de concentraties luchtvervuilende stoffen in de peiljaren 2015, 2020 en 2030 in het plangebied onder de grenswaarden liggen die op Europees niveau zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De blootstelling aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's.

Conclusie

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat zowel vanuit de Wet milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor onderhavig initiatief.

4.1.4 Externe veiligheid

Algemeen

Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen; de stationaire bronnen (chemische fabriek, lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route gevaarlijke stoffen). Hierbij wordt gekeken naar de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico biedt burgers in hun woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde en voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (ofwel 10-6). Dit is de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het risico wordt uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag niet groter zijn dan eens in de miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde.

Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, leed en emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers. Aan de kans op een ramp met 100 doden wordt dan ook een grens gesteld, die een factor honderd lager ligt dan voor een ramp met 10 doden. In het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) (stb. 250, 2004) wordt verder een verantwoordingsplicht (door de overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld (art. 13). De verantwoording houdt in dat wordt aangegeven of risico's acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen.

Toetsing

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten, namelijk woningen. Om te bepalen waar er zich stationaire en mobiele bronnen bevinden, is de risicokaart Nederland geraadpleegd. Op de navolgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven. Hierop is de locatie Kerkstraat 9-11 met een blauwe pijl aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0010.png"

Afbeelding 4.1 uitsnede risicokaart

De dichtstbijzijnde inrichting is Zwembad de Hoevert. Deze inrichting is op de Risicokaart opgenomen vanwege de Chloorbleekloog opslag van 1500 liter. In verband hiermee is de risicoafstand bepaald op 35 meter. Het zwembad is gelegen op ongeveer 415 meter van dichtstbijzijnde woning. Dit is ruim buiten de risicoafstand van 35 meter.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid geen belemmeringen vormt ten aanzien van de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied.

4.1.5 Bedrijven en milieuzonering

Algemeen

Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in dat wordt voorkomen dat er voorzienbare hinder ontstaat. Deze hinder ontstaat wanneer bedrijvigheid en woningen zich niet op een verantwoorde afstand van elkaar bevinden. Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies mogelijk worden gemaakt, moet worden aangetoond dat een goed leefmilieu mogelijk kan worden gemaakt. Hierbij moet enerzijds rekening worden gehouden met omliggende functies met een milieuzone. Anderzijds mogen de omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige functie.

Wat betreft de aanbevolen afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies, zoals wonen, is de brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geraadpleegd. In deze VNG publicatie zijn richtafstanden voor diverse omgevings- en gebiedstypen opgenomen.

Het gaat onder andere om de volgende omgevings- en gebiedstypen: 'rustige woonwijk', 'rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. In een rustige woonwijk en een rustig buitengebied komen vrijwel geen andere functies dan de woonfunctie voor. Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met matige tot sterke functiemenging. In een dergelijk gebied komen direct naast woningen andere functies voor, zoals winkels, maatschappelijke voorzieningen, horeca en kleine bedrijvigheid. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegende agrarische en andere bedrijvigheid kan als een gemengd gebied worden beschouwd. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden worden verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het op de verbeelding aangeduide deel voor de bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van een nieuwe of bestaande gevoelige functies gelegen buiten het betreffende perceel.

Toetsing

In de navolgende tabel is aangegeven op welke afstand zich de verschillende bedrijven bevinden tot de planlocatie. Tevens is de richtafstand aangegeven die is opgenomen in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0011.png"

Tabel 4.1 afstand van omliggende bedrijven tot dichtstbijzijnde woning

Daar waar voldaan wordt aan deze afstand kan worden aangenomen dat er geen voorzienbare hinder ontstaat en dat een goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de minimale afstand die in de VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' is opgenomen.

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan.

4.2 Flora en fauna

4.2.1 Algemeen

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal onderzocht moeten worden of deze nadelige effecten kunnen hebben op beschermde flora en fauna. In dat kader dienen ruimtelijke ontwikkelingen getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

4.2.2 Toetsing

Op 19 juli 2016 is een Quickscan natuuronderzoek uitgevoerd op de locatie. Deze quickscan is als Bijlage 3 opgenomen bij deze toelichting. Doel van het onderzoek is, in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die een beschermde status hebben en die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ontwikkeling (sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw van een appartementencomplex).

Gebiedsbescherming

Aangezien de onderzoekslocatie niet is gelegen in of grenst aan een onderdeel dat behoort tot de het Natuurnetwerk Nederland, is aantasting niet aan de orde. Externe werking op overige beschermde natuurgebieden, zoals het Natura 2000-gebied Rijntakken is, gelet op afstand tot de onderzoekslocatie en de aard van de ingreep niet aan de orde. De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de invloedsfeer van een beschermd natuurmonument.

Soortenbescherming

Op basis van de quickscan is geconcludeerd dat het dak geschikt is voor de gierzwaluw. Er zijn dakranden, nisjes of spleten aanwezig waarvan deze soortgebruik kan maken.

Tevens is de locatie in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen die toegang verlenen tot de spouwruimtes. De ruimte langs de dakranden geeft toegang tot ruimte onder de dakpannen en dakranden. Verder zijn er op verscheidene plekken ruimtes achter betimmeringen waargenomen waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. De bebouwing is geschikt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Deze soorten kunnen de bebouwing in principe gebruiken als zomerverblijf, kraamverblijf en als baltsverblijf.

Worst-case benadering

Om duidelijkheid te krijgen over de aanwezigheid van de gierzwaluw en de vleermuizen zou er aanvullend onderzoek uitgevoerd worden. Bij dit project is er echter gekozen voor een worst-case benadering. Met deze worst-case benadering wordt uitgegaan van de aanwezigheid van de soorten en worden de verblijfsmogelijkheden beschermd in of in de directe omgeving van het plangebied.

Op basis van de input van de quickscan is er een worst-case rapport opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen waarin de verblijfsmogelijkheden van drie beschermde soorten, te weten de gierzwaluw(Apus apus), de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus) worden geborgd. Dit rapport is als Bijlage 4 bij de toelichting gevoegd.

Bij een worst-case benadering vindt een maximale compensatie plaats op basis van de gebouwkenmerken en expert-judgement. Op basis van de kenmerken van het gebouw is vastgesteld wat de omvang van de mogelijk aanwezige populatie is. Aan de hand van het werkprotocol met mitigatie zijn de compensatiedoelen bepaald.

In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen (artikel 8.4) die bepaald dat voordat de bestaande bebouwing in het plangebied gesloopt mag worden, de compensatie ten behoeve van mitigatie (conform het voorgenoemde rapport) moet hebben plaatsgevonden.


Een andere optie in de regel is om nader onderzoek naar de soorten te doen, om te bepalen of de soorten al dan niet voorkomen. Als de soorten niet voorkomen, kan er gesloopt worden. Indien ze wel voorkomen dan mogen de gebouwen pas gesloopt worden nadat ontheffing van de Wet natuurbescherming is verleend.

4.2.3 Conclusie

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.3 Water

4.3.1 Algemeen

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.3 en 3.3.3 wordt hier ingegaan op de invulling van de Watertoets zoals opgenomen in artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het doel van de watertoets is de vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke planprocessen te borgen. Daarmee wordt beoogd alle doelstellingen van het waterbeleid expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing te nemen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor het watersysteem. De watertoets heeft daarmee meer een procesmatig karakter dan dat van een echte toets.

4.3.2 Watertoets

In deze paragraaf worden de effecten van de ruimtelijke ontwikkelingen per waterthema afgewogen. De relevante waterthema's worden door middel van de watertoetstabel van Waterschap Rijn & IJssel. Het Waterschap heeft deze watertoetstabel ontwikkeld om op een overzichtelijke wijze de relevante wateraspecten in beeld te brengen en te duiden met welke intensiteit het watertoetsproces doorlopen moet worden. De vragen zijn er op gericht op de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling en welke veranderingen er mogelijk worden gemaakt.

In de tabel zijn 12 waterthema's opgenomen. Aan de hand van een aantal toetsvragen wordt duidelijk in hoeverre het waterthema relevant is voor de locatie en de voorgenomen ontwikkeling. Voor het vervolgproces is het van belang of een watertoetsvraag met de relevantie 2 met 'ja' wordt beantwoord. Als er op een categorie 2 vraag 'ja' geantwoord is, is een uitgebreide watertoets noodzakelijk. Is er op geen van de categorie 2 vragen 'ja' geantwoord dan is de voorgenomen ontwikkeling waterhuishoudkundig niet van belang en is er geen wateradvies van het waterschap vereist.

Thema   Toetsvraag   Relevant?   Intensiteit  
Veiligheid   1. Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een waterkering? (primaire waterkering, regionale waterkering of kade)
2. Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of winterbed van een rivier?  


Nee

Nee  


2

2  
Riolering en Afvalwater-
keten  
1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 1 m3/uur?
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI of rioolgemaal van het waterschap?  

Nee
Nee

Nee  

2
1

1  
Wateroverlast (oppervlakte-
water)  
1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met meer dan 2.500 m2?
2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met meer dan 500 m2?
3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?  

Nee

Nee

Ja


Nee  

2

1

1


1  
Oppervlakte-
waterkwaliteit  
1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op oppervlaktewater geloosd?  
Nee  

1  
Grondwater-
overlast  
1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?
2. Is in het plangebied sprake van kwel?
3. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere wateren?
4. Beoogt het plan aanleg van drainage?  

Nee
Nee

Nee
Nee  

1
1

1
1  
Grondwater-
kwaliteit  
1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?  
Nee  

1  
Inrichting en beheer   1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?  

Nee

Nee  

1

2  
Volksgezond-
heid  
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?  

NeeNee  

11  
Natte natuur   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor natte natuur?
4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000-gebied?  

Nee

Nee

Nee

Nee  

2

2

1

1  
Verdroging   1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied?   Nee   1  
Recreatie   1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?  

Nee  


2  
Cultuurhistorie   1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?  
Nee  

1  

Tabel 4.2 watertoetstabel

4.3.3 Conclusie

Op grond van de voorgaande tabel kan worden geconcludeerd dat het aspect water geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.4 Archeologie en cultuurhistorie

4.4.1 Algemeen

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet-zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de Erfgoedwet is geregeld hoe met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij het plan te betrekken.

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. In aanvulling hierop dient op grond van artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen.

4.4.2 Toetsing

Archeologie

Vanwege het voorgaande is door RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek) uitgevoerd. Het rapport is als Bijlage 5 bij de toelichting opgenomen.

De verwachte plaggendek op een dekzandrug met podzol bleek niet aanwezig. In de boringen waar het dekzand is aangetroffen bleek geen sprake te zijn van een podzolprofiel, maar van een gooreerdgrond (ijzervlekken in de C-horizont). Bovendien bleek er geen plaggendek aanwezig, maar was sprake van verstoringen tot in de C-horizont. Op recente archeologische indicatoren na, zijn er geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plaatse van het plangebied. Op basis van de uitgevoerde boringen en de algemeen gangbare vorstvrije funderingsdiepte kan worden aangenomen dat onder de bestaande bebouwing de bodem eveneens verstoord is tot in de C-horizont van het dekzand en hiermee dieper reikt dan het archeologisch relevante niveau.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.

Cultuurhistorie

Op grond van historisch kaartmateriaal is na te gaan dat het gebied zeker vanaf het begin van de 18e eeuw bebouwd was. Over de periode vóór het eind van de 18e eeuw zijn de historische bronnen schaars. Op de kadastrale minuut van 1832 is het plangebied in gebruik als huis en erf. Deze bebouwing is tegenwoordig niet meer aanwezig. De huidige bebouwing dateert van 1970 (op grond van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

4.4.3 Conclusie

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmeringen voor de uitvoering van het bestemmingsplan.

4.5 Verkeer en parkeren

4.5.1 Algemeen

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van negen appartementen op een locatie waar een winkel en vijf appartementen aanwezig zijn. Op grond van de kengetallen uit het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) is berekend wat de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte is. Hiervoor is uitgegaan van de typologie 'huur, etage, midden/goedkoop' van de verstedelijkingsgraad 'weinig stedelijk' en het gebiedstype 'schil centrum'.

4.5.2 Verkeer

De voorgenomen ontwikkeling zal door zijn omvang niet leiden tot een substantiële toename van het aantal verkeersbewegingen in de omgeving van het plangebied. De bestaande ontsluitingswegen in de omgeving van het plangebied (Kerkstraat en Kostersstraat) hebben voldoende (rest)capaciteit om het aantal verkeersbewegingen te verwerken.

4.5.3 Parkeren

Ten aanzien van het parkeren is de gemiddelde parkeerbehoefte per woning op grond van de richtlijnen 1,2 parkeerplaatsen. Er is ten opzichte van de huidige situatie met betrekking tot de woningen een toename van 8 wooneenheden. Voor zover bekend parkeren de klanten van de winkel niet op de parkeerplaats achter de huidige bebouwing, in de berekening van de parkeerbehoefte is de winkel dan ook buiten beschouwing gelaten.

Achter de huidige bebouwing zijn verschillende parkeerplaatsen aanwezig. Dit zijn openbare parkeerplaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. In totaal zijn er op dit terrein 72 parkeerplaatsen aanwezig. Om inzicht te krijgen is op verschillende momenten geïnventariseerd wat de parkeervraag is in de huidige situatie. De inventarisatie is uitgevoerd op donderdagmiddag 1 september 13:00 uur, donderdagavond 1 september 20:30 uur en vrijdag 9 september om 12:30 uur (tijdens de weekmarkt).

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonkrkst911-va01_0012.png"

Overigens zijn er naast de parkeerplaats direct achter het perceel aan de Kosterstraat nog 12 parkeerplaatsen beschikbaar en zijn er nog 7 parkeerplaatsen aan het Panhuis gesitueerd. Op vrijdagmiddag waren de parkeerplaatsen aan het Panhuis alle bezet, maar waren er nog drie parkeerplaatsen beschikbaar aan de Kostersstraat.

Hieruit blijkt dat op vrijdagmiddag de parkeerdruk het hoogst is, maar dat er nog voldoende parkeerruimte beschikbaar is om de extra behoefte op te vangen.

4.5.4 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat vanuit de aspecten verkeer en parkeren er geen belemmeringen bestaan ten aanzien van de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied.

4.6 Kabels en leidingen

Binnen het plangebied zijn de navolgende kabels en leidingen aanwezig:

 • Laagspanning;
 • Water;
 • Gas;
 • Telefoon;
 • Datatransport.

Binnen het plangebied liggen geen regionale en hoofdleidingen en kabels die beperkingen opleggen ten aanzien van de voorziene ontwikkelingen. Wel is in de nabijheid van de locatie een voorziening van Liander aanwezig.

4.7 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting van een bestemmingsplan minimaal inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar.

Tussen de gemeente en de ontwikkelaar wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Het opstellen van een exploitatieplan is in dat geval niet noodzakelijk. De financiële haalbaarheid van het plan wordt hiermee geacht te zijn aangetoond.

Hoofdstuk 5 Juridische planaspecten

5.1 Algemeen

5.1.1 Wat is een bestemmingsplan

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden toegekend. Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening volgt een belangrijk principe: het gaat om toelatingsplanologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan om de functie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat:

 • 1. de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aangewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en
 • 2. de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven bestemming (het overgangsrecht is hierbij mede van belang).


Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebouwing (omgevingsvergunning voor het bouwen) en regels voor het verrichten van 'werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden' (omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden).


Een bestemmingsplan regelt derhalve het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen) en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor:

 • het bebouwen van de gronden;
 • het verrichten van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden (aanleggen).


Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk beleid, maar het is zeker niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels zoals de Woningwet, de Erfgoedwet, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet milieubeheer en de bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor het uitoefenen van het ruimtelijke beleid.

5.1.2 Bestemmen, dubbelbestemmen en aanduiden

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt via een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak gelden de gebruiksmogelijkheden zoals die in de bijhorende regel worden gegeven. Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden ingevuld:

 • Via een dubbelbestemming
  Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, een bestemming die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen dus meerdere bestemmingen gelden. Er geldt altijd één 'enkel' bestemming (dat is dé bestemming) en soms geldt er een dubbelbestemming (soms zelfs meerdere). In de regel van de dubbelbestemming wordt omschreven wat er voor de onderliggende gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of ter beperking, van de mogelijkheden van de onderliggende bestemmingen.
 • Via een aanduiding
  Een aanduiding is een teken op de verbeelding dat betrekking heeft op een vlak op die kaart. Via een aanduiding wordt in de regels 'iets' geregeld. Dat 'iets' kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra beperkingen voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken. Aanduidingen kunnen voorkomen in een bestemmingsregel, in meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een eigen regel hebben.
5.1.3 Hoofdstukindeling van de regels


De regels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken:

 • 1. Inleidende regels
  In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2).

 • 2. Bestemmingsregels
  In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, achter de bestemmingsbepalingen.

  Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels. Ten slotte zijn eventueel bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden en/of wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

  Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsbepalingen ook in andere artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo is een volledig beeld te verkrijgen van hetgeen is geregeld.

 • 3. Algemene regels
  In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een algemeen karakter. Ze gelden dus voor het hele plan. Het zijn achtereenvolgens een anti-dubbeltelregel, algemene gebruiksregels en algemene afwijkingsregels.

 • 4. Overgangs- en slotregels
  In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen.

5.2 Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.


De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

5.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan

In dit bestemmingsplan zijn de bestemmingen 'Wonen' en 'Verkeer - Verblijfsgebied' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' opgenomen.

Wonen

Het appartementengebouw en de bijbehorende bergingen in het plangebied zijn bestemd als ' Wonen '. De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, beroep aan huis of het bestaande bedrijf aan huis, tuinen en erven.

Van de gebouwen binnen deze bestemming mag 30% van de vloeroppervlakte tot een maximum van 50 m2 gebruikt worden voor een beroep aan huis.

Binnen de bestemming mogen woningen (het appartementengebouw), bijbehorende bouwwerken (bergingen) en overige bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair worden gebouwd. Binnen de bestemming is een bouwvlak opgenomen. Het woongebouw moet binnen het bouwvlak worden gebouwd en binnen de aanduiding 'gestapeld'. Er mogen maximaal negen wooneenheden in het appartementengebouw worden gerealiseerd. Dit maximum aantal is op de verbeelding aangegeven. Binnen de bestemming zijn alleen woningen in gestapelde vorm toegestaan, grondgebonden woningen zijn niet toegestaan. De maximale goot- en bouwhoogte van het woongebouw is op de verbeelding opgenomen.

Bijbehorende bouwwerken (bergingen) en overige bouwwerken (bouwwerken, geen gebouw zijnde) zijn, onder voorwaarden, ook toegestaan. De maatvoeringseisen van deze bouwwerken zijn opgenomen in de bouwregels.

In de regels van de bestemming is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het toestaan van een aan huis gebonden bedrijf. Voor de afwijking gelden aanvullende voorwaarden voordat deze kan worden verleend.

Verkeer - Verblijfsgebied

Aan de achterzijde van de woningen zijn parkeerplaatsen beoogd. Deze zijn bestemd als Verkeer - Verblijfsgebied. De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, pleinen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op verblijf; parkeer-, groen-, water- en speelvoorzieningen; waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; esthetische kunstwerken zoals beelden, waaronder ook begrepen oorlogsmonumenten; overige bouwwerken waaronder ook begrepen zitelementen, podiums en bankjes.

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Overige bouwwerken zijn, onder voorwaarden, wel toegestaan.

Waarde - Archeologische verwachting 1

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

5.2.2 Algemene regels

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoorbeeld begrippen, de wijze van meten, algemene afwijkingen en overgangsrecht. Deze min of meer standaardregels in bestemmingsplannen worden hier verder niet toegelicht.

Hoofdstuk 6 Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 25 mei 2017 gedurende zes weken ter visie gelegen. Gedurende deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Er zijn geen zienswijzen ingediend.