direct naar inhoud van Artikel 7 Centrum
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-va01

Artikel 7 Centrum

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen (is uitsluitend toegestaan op de eerste verdieping en hoger);
 • b. detailhandel uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat tevens de bestaande detailhandel op de verdieping is toegestaan;
 • c. dienstverlening uitsluiten op de begane grond met dien verstande dat tevens de bestaande dienstverlening op de verdieping is toegestaan;
 • d. horeca uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat:
  • 1. tevens de bestaande horeca op de verdieping is toegestaan;
  • 2. zware horeca niet is toegestaan;
 • e. kantoren uitsluitend op de begane grond met dien verstande dat tevens de bestaande kantoren op de verdieping zijn toegestaan;
 • f. maatschappelijke voorzieningen op de begane grond met dien verstande dat tevens de bestaande kantoren op de verdieping zijn toegestaan;
 • g. wonen, uitsluitend boven de eerste bouwlaag, met dien verstande dat per perceel maximaal het op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaande aantal legaal tot stand gekomen woningen is toegelaten;
 • h. met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 7.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen; en
 • b. bij een en ander behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals reclametekens, licht-, vlaggen- en andere masten, en beeldende kunstwerken.
7.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 7.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)';
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m, tenzij op de verbeelding anders staat aangegeven;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a,b,c, mag bebouwing buiten het bouwvlak worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50 m2, een goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 5 m;
 • e. voor bebouwing buiten het bouwvlak geldt dat de bebouwing minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn moet worden gebouwd;
 • f. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten en beeldende kunstwerken   10 m  
luifels   4 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein met daarop een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelsafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m