direct naar inhoud van 4.2 De bestemmingen
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

4.2 De bestemmingen

Het bestemmingsplan kent de bestemmingen: Agrarisch, Agrarisch met waarden, Bedrijf, Bos, Centrum, Detailhandel, Dienstverlening, Groen, Horeca, Maatschappelijk, Maatschappelijk - Begraafplaats, Recreatie - Recreatiewoning, Sport, Tuin, Verkeer - Verblijfsgebied, Wonen - 1, Wonen - 2, Waarde - Archeologische verwachting 1, Waarde - Archeologische verwachting 2, Waarde - Archeologische verwachting 3, Waarde - Archeologische verwachting 4.

Agrarisch

Enkele delen van het plangebied zijn bestemd als Agrarisch. De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijven, niet zijnde intensieve veehouderijen, boomkwekerijen en (glas-)tuinbouwbedrijven. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor het (hobbymatig) houden van dieren en telen van gewassen, instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden, recreatief medegebruik, water, paden, groen en daarbij behorende voorzieningen. Gebouwen binnen deze bestemming zijn niet toegestaan.

Agrarisch met waarden

Enkele delen van het plangebied zijn bestemd als Agrarisch met waarden. De voor Agrarisch met waarden aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijven, niet zijnde intensieve veehouderijen, boomkwekerijen en (glas-)tuinbouwbedrijven. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor het (hobbymatig) houden van dieren en telen van gewassen, instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden, recreatief medegebruik, water, paden, groen en daarbij behorende voorzieningen. Gebouwen binnen deze bestemming zijn niet toegestaan. Binnen de bestemming agrarisch met waarden zijn diverse werken omgevingsvergunningplichtig.

Bedrijf

Binnen het plangebied komt op enkele plaatsen een bedrijfsbestemming voor. Binnen deze bestemming zijn bedrijven toegestaan in de categorieën 1 en 2 die zijn opgenomen in de bijlage 'Staat van bedrijfsactiviteiten'. Daarnaast is een aantal bedrijven specifiek aangeduid. De goot- en bouwhoogte van gebouwen is op de verbeelding aangegeven.

Bos

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor bos, singels, struikgewas en afschermende groenbeplanting, ter visuele afscheiding van bestemmingen onderling en tot behoud van aldaar voorkomende natuurlijke en landschappelijke waarden, alsmede voor fiets- en voetpaden en ondergeschikte verhardingen. Binnen de bestemming zijn gebouwen niet toegestaan.

Centrum

De bestemming Centrum is toegekend aan verschillende percelen in het hart van de kern. De bestemmingsregeling is breed en staat verschillende functies toe waaronder wonen, detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoren en maatschappelijke voorzieningen. Gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak waarbij de goot- en bouwhoogte op de verbeelding is weergegeven. Binnen de bestemming is geregeld dat bebouwing met een maximale oppervlakte van 50 m² mag worden gebouwd buiten het bouwvlak.

Detailhandel

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel, uitsluitend in en onder de eerste bouwlaag en voor wonen, uitsluitend boven de eerste bouwlaag. Gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd waarbij de goot- en bouwhoogte op de verbeelding is weergegeven. Binnen de bestemming is geregeld dat bebouwing met een maximale oppervlakte van 50 m² mag worden gebouwd buiten het bouwvlak.

Dienstverlening

De bestemming regelt dienstverlening waaronder zakelijke dienstverlening met bijbehorende voorzieningen. Gebouwen mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij geldt dat de goot- en bouwhoogte op de verbeelding is weergegeven. Binnen de bestemming is geregeld dat bebouwing met een maximale oppervlakte van 50 m² mag worden gebouwd buiten het bouwvlak.

Groen

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor groen- en speelvoorzieningen, dierenweiden, watergangen en -partijen, geluidwerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, in- en uitritten, en andere, ondergeschikte verhardingen. Gebouwen zijn in de bestemming niet toegestaan.

Horeca

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor horeca en wonen. Horeca is uitsluitend toegestaan in en onder de eerste bouwlaag. Wonen is uitsluitend boven de eerste bouwlaag toegestaan. Binnen de bestemming worden gebouwen gebouwd binnen het bouwvlak. De goot- en bouwhoogte is op de verbeelding weergegeven.

Binnen de bestemming zijn ook twee aaneengebouwde bedrijfswoningen toegestaan ter plaatse van de aanduiding. Binnen de bestemming is geregeld dat bebouwing met een maximale oppervlakte van 50 m² mag worden gebouwd buiten het bouwvlak.

Maatschappelijk

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen ter zake van verenigingsleven, sport, cultuur, opvoeding, gezondheidszorg, bejaardenzorg en openbare en bijzondere dienstverlening met daarbij behorende parkeervoorzieningen met bijbehorende rijbanen, tuinen, paden, groenvoorzieningen en andere voorzieningen zoals nutsvoorzieningen. Gebouwen binnen de bestemming zijn binnen en buiten het bouwvlak toegestaan waarbij de oppervlakte in de regels is bepaald en de goot- en bouwhoogte deels in de regels en deels op de verbeelding is weergegeven.

Maatschappelijk - Begraafplaats

De gronden die als Maatschappelijk - Begraafplaats zijn aangewezen mogen worden gebruikt als begraafplaats en bijbehorende voorzieningen. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is ook een bedrijfswoning toegestaan. Gebouwen binnen de bestemming zijn binnen en buiten het bouwvlak toegestaan waarbij de oppervlakte in de regels is bepaald en de goot- en bouwhoogte deels in de regels en deels op de verbeelding is weergegeven.

Recreatie - Recreatiewoning

Binnen de bestemming Recreatie - Recreatiewoning zijn maximaal twee recreatiewoningen toegestaan. Naast de recreatiewoningen zijn binnen de bestemming alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan.

Sport

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor recreatie- en sportvoorzieningen, een scoutingterrein, een midgetgolfbaan en bijbehorende voorzieningen. Gebouwen ten dienste van de bestemming mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd. Voor deze bebouwing geldt een bebouwingspercentage. De goot- en bouwhoogte is op de verbeelding weergeven dan wel in de regels aangegeven.

Tuin

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en erven. Voor gebouwen geldt dat alleen ingangspartijen en erkers in de bestemming tuin mogen worden gebouwd. Verder zijn binnen de bestemming alleen bouwwerken toegestaan.

Verkeer - Verblijfsgebied

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor verhardingen voor woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Nutsvoorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening'. Een verkooppunt voor motorbrandstoffen is binnen de bestemming uitgesloten. Ook zijn er binnen de bestemming evenementen mogelijk gemaakt. Het gaat om evenementen van maximaal 15 dagen die maximaal 3 keer per jaar worden georganiseerd.

Wonen - 1

De bestemming Wonen - 1 geldt voor het grootste deel van het plangebied. Binnen de bestemming zijn woningen toegestaan ten behoeve van wonen en een beroep aan huis. Daarnaast zijn een ambachtelijke meubelmakerij en een schoenmakerij specifiek aangeduid. Gebouwen moeten worden gebouwd binnen het bouwvlak. De goot- en bouwhoogte is in de regels geregeld tenzij deze niet op de verbeelding is weergegeven. De woningtypen zijn specifiek aangeduid op de verbeelding en in de regels opgenomen.

Wonen - 2

De bestemming Wonen - 2 geldt voor een klein deel van het plangebied. Binnen de bestemming zijn woningen toegestaan ten behoeve van wonen en een beroep aan huis. Gebouwen moeten worden gebouwd binnen het bouwvlak. De goot- en bouwhoogte is in de regels geregeld tenzij deze niet op de verbeelding is weergegeven. Ten aanzien van de Wonen – 1 is binnen deze bestemming meer flexibiteiteit voor de bouw van nieuwe woningen, waardoor het kan inspelen op een wijziging op de woningmarkt.

Waarde - Archeologische verwachting 1

De voor Waarde - Archeologische verwachting 1 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem. Voor het bouwen moet bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 30 m2 en waarbij de grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld plaatsvinden dient de aanvrager een rapport te overleggen (archeologisch / bouwhistorisch bureauonderzoek met eventueel een karterend veldonderzoek), waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld.

Waarde - Archeologische verwachting 2

De voor Waarde - Archeologische verwachting 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 100 m2 en waarbij de grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld plaatsvinden dient de aanvrager een rapport (archeologisch inventariserend veldonderzoek – IVO-overig) overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld.

Waarde - Archeologische verwachting 3

De voor Waarde - Archeologische verwachting 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 100 m2 en waarbij de grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld plaatsvinden dient de aanvrager een rapport (archeologisch bureauonderzoek – BO) te overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld.

Waarde - Archeologische verwachting 4

De voor Waarde - Archeologische verwachting 4 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 2500 m2 en waarbij de grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld plaatsvinden dient de aanvrager een rapport (archeologisch inventariserend veldonderzoek – IVO-overig) te overleggen, waarin de archeologische waarde van de grond en waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld.