direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als categorie 1 of 2;
 • b. een garagebedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf';
 • c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
 • d. een opslagbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • e. daarbij behorende parkeervoorzieningen, rijbanen, tuinen, paden, groenvoorzieningen en andere voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen;

een en ander met uitzondering van detailhandelsbedrijven, tenzij het betreft detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse voortgebrachte producten.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 5.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen; en
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals vlaggenmasten.
5.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 5.2.1, gelden de volgende

bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
luifels, vlaggen- en andere masten   6 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein met een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m  
5.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder c, ten behoeve van het bouwen van:

 • a. overige erf- of perceelafscheidingen tot een bouwhoogte van maximaal 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van maximaal 4,5 m;

mits daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.

5.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden ter plaatse van de aanduiding 'opslag' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • c. de wijzigingsbevoegdheid kan enkel worden uitgeoefend als ter plaatse het gebruik ten behoeve van opslag is beëindigd;
 • d. de op de verbeelding aangegeven aanduiding met de bijbehorende bouwvlak dient te worden verwijderd;
 • e. nieuwe woningen dienen qua aantallen en soort te passen in het gemeentelijke woonbeleid.