direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen ter zake van verenigingsleven, sport, cultuur, opvoeding, gezondheidszorg, bejaardenzorg en openbare en bijzondere dienstverlening;
 • b. daarbij behorende parkeervoorzieningen met bijbehorende rijbanen, tuinen, paden, groenvoorzieningen en andere voorzieningen zoals nutsvoorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 12.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, en
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola's, vlaggenmasten en overkappingen zoals fietsenstallingen.
12.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 12.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan de bestaande goothoogte en bouwhoogte of, in voorkomend geval, niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a,b,c, mag bebouwing buiten het bouwvlak worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 50 m2, een goothoogte van 4 m en een bouwhoogte van 5 m;
 • e. voor bebouwing buiten het bouwvlak geldt dat de bebouwing minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn moet worden gebouwd;
 • f. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
vlaggen- en andere masten   8 m  
overkappingen en pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein met een gebouw   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   2 m  
12.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.2.2 onder e, ten behoeve van het bouwen van:

 • a. overige erf- of perceelafscheidingen tot een bouwhoogte van maximaal 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van maximaal 4,5 m;

mits daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.