direct naar inhoud van 5.2 Bestemmingen
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

5.2 Bestemmingen

5.2.1 bestemming "Groen"

Halverwege het plangebied bevindt zich aan de oostzijde van de Brummelhof een grasveldje. Dit veldje heeft de bestemming "Groen" gekregen. Binnen deze bestemming zijn onder andere groen- en speelvoorzieningen, dierenweiden, watergangen en -partijen, geluidwerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en voetpaden, in- en uitritten, en andere, ondergeschikte verhardingen toegestaan.

5.2.2 bestemming "Tuin"

Aan de voorzijde van de woningen bevindt zich een strook met de bestemming "Tuin". Op deze gronden mag de maximale hoogte van gebouwen als erkers en ingangspartijen niet meer dan 4 meter bedragen. Bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen niet de maximale hoogte van 3 meter overschrijden. Tevens kunnen de voor 'Tuin' bestemde gronden (deels) verhard worden.

5.2.3 bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied"

Het openbaar gebied binnen het plangebied wordt gevormd door het grasveldje en de gronden die bestemd zijn als "Verkeer - Verblijfsgebied". De gronden binnen deze bestemming vormen hoofdzakelijk de bereikbaarheid van de woningen.

Daarnaast kunnen de gronden gebruikt worden voor verhardingen van woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer, parkeervoorzieningen, bermen, groen- en speelvoorzieningen.

5.2.4 bestemming "Wonen"

In het plangebied hebben de woningen de bestemmingen "Wonen" gekregen. Binnen de woonbestemming zijn bouwvlakken opgenomen, waarbinnen de woningen gebouwd dienen te worden. Tevens is in de regels een maximum aantal meters opgenomen aangaande de diepte van de woningen. Voor de woningen is in alle gevallen een maximale goot- en/of bouwhoogte opgenomen. Tevens zijn een aantal randvoorwaarden in de regels opgenomen die betrekking hebben op het bouwen van dakkapellen, bijgebouwen etc..

Binnen de bestemming "Wonen" zijn ter plaatse van de bouwaanduiding [aeg] enkel aaneengesloten woningen toegestaan. De bouwaanduiding [tae] staat alleen twee-aan-een en vrijstaande woningen toe.

Binnen de woonbestemmingen mag het gebruik van de woning en bijgebouwen ten behoeve van een aan huisgebonden beroep niet meer bedragen dan 30% van de totale oppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aanbouwen en bijgebouwen, en ieder geval niet meer dan 50 m².

Tot slot is binnen de bestemming "Wonen" een ontheffingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van uitoefenen van een bedrijf aan huis. Voor eventuele aanspraak op deze ontheffingsbevoegdheid moet echter wel worden voldaan aan een aantal in de regels gestelde voorwaarden.