direct naar inhoud van 1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • 1. de toelichting: hierin worden de overwegingen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond, evenals een uitleg van de gebruikte bestemmingen,
  • 2. de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van de bestemmingsomschrijvingen en regels met betrekking tot het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen, en
  • 3. een verbeelding, met daarop aangegeven de bestemmingen van alle gronden.

De inhoud van de toelichting is als volgt opgebouwd:

  • Hoofdstuk 2 staat stil bij de geschiedenis en de huidige situatie van het plangebied.
  • In hoofdstuk 3 is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsvisies van andere overheden, welke opgenomen zijn in diverse nota's en plannen.
  • De gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten worden in hoofdstuk 4 beschreven. Aangezien het plan een conserverend karakter heeft zijn de gevolgen voor de verschillende aspecten minimaal. Desalniettemin dient in het kader van het nieuwe bestemmingsplan bij deze zaken stilgestaan te worden.
  • Het bestemmingsplan dient een duidelijk toetsingskader op te leveren voor alle direct betrokkenen. In hoofdstuk 5 worden voorstellen gedaan voor de te kiezen bestemmingen met bijbehorende regeling.
  • Hoofdstuk 6 heeft betrekking op de economische uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verantwoordelijkheden van verschillende partijen.
  • Hoofdstuk 7 behandelt tenslotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hierin is aangegeven hoe is omgegaan met de gevolgde inspraakprocedure en het vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Bro.