direct naar inhoud van Regels
Plan: Bedrijventerreinen Montferland, eerste herziening
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmfherz01-on01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Montferland, eerste herziening met identificatienummer NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmfherz01-on01 van de gemeente Montferland;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

-

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 2 Overige regels

2.1 Wijziging van de verbeelding
 • a. Dit bestemmingsplan, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmfherz01-on01, wijzigt op onderdelen de verbeelding van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 20 december 2012, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmontflnd-va02.
 • b. De verbeelding van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland' is onverkort van toepassing, voor zover daarin binnen het plangebied van dit bestemmingsplan geen wijziging is aangebracht.
2.2 Wijziging van de regels
 • a. Dit bestemmingsplan wijzigt op de onderdelen de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 20 december 2012, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmontflnd-va02.
 • b. De regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland', zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmontflnd-va02, zijn van overeenkomstige toepassing op de in dit plan begrepen gronden, tenzij in die regels een wijziging is aangebracht zoals bedoeld onder c.
 • c. De wijzigingen in de regels hebben uitsluitend betrekking op de geel gemarkeerde en doorgehaalde tekstgedeelten zoals deze in Bijlage 1 Integrale regels Bedrijventerreinen Montferland inclusief eerste herziening zijn opgenomen.
 • d. Voor zover in het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland' wordt gesproken van 'bestaand' wordt onder 'de inwerkingtreding van het plan', in dit plan verstaan: 'de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland', met identificatienummer NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmontflnd-va02.
 • e. Voor zover in de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland' wordt gesproken over 'aanwezigheid ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan' of 'ten tijde van de ter visie legging van het ontwerpplan' wordt (ook wanneer daar in deze herziening een regel aan wordt toegevoegd) met (ontwerp)plan bedoeld 'het (ontwerp)bestemmingsplan Bedrijventerreinen Montferland'. Een en ander is niet van toepassing in het geval het bepaalde onder d van toepassing is.
2.3 Wijziging dubbelbestemming archeologie
 • a. Voor zover op de verbeelding van dit plan een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' of 'Waarde - Archeologische verwachting' is opgenomen overschrijft deze dubbelbestemming de voorheen geldende dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' of 'Waarde - Archeologische verwachting' welke in het aan dit plan voorafgaande geldende plan aan de betreffende gronden was toegekend.
 • b. In geval van een wijziging als bovengenoemd blijft de enkelbestemming op de betreffende gronden, alsmede de aldaar voorkomende gebiedsaanduidingen, functieaanduidingen en overige aanduidingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland' onverkort van toepassing tenzij ook daarin een wijziging is aangebracht.
2.4 Gebiedsaanduiding conserverend dek
 • a. Voor zover op de verbeelding van dit plan zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmfherz01-on01, de gebiedsaanduiding 'overige zone - conserverend dek' is opgenomen, komt aan de onderliggende archeologische dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' (hoge verwachtingswaarde) een nadere verbijzondering toe.
 • b. In geval van een wijziging als bovengenoemd blijven de enkelbestemming op de betreffende gronden, alsmede de aldaar (overige) voorkomende dubbelbestemming(en), overige gebiedsaanduidingen, functieaanduidingen en overige aanduidingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland' onverkort van toepassing.
2.5 Gebiedsaanduiding archeologie vervallen
 • a. Voor zover op de verbeelding van dit plan, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmfherz01-on01, de gebiedsaanduiding 'overige zone - archeologie vervallen' is opgenomen, kom aan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' of 'Waarde - Archeologische verwachting', alsmede aan de daaraan verbonden regels, zoals opgenomen in het GML bestand. NL.IMRO.1955.bplggmtbdrmontflnd-va02 geen juridische betekenis meer toe;
 • b. In geval van een wijziging als bovengenoemd blijven de enkelbestemming op de betreffende gronden, alsmede de aldaar (overige) voorkomende dubbelbestemming(en), overige gebiedsaanduidingen, functieaanduidingen en overige aanduidingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland' onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 2 jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
3.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Montferland, eerste herziening'.