direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch met waarden
Plan: Ettemastraat 21 in Zeddam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwonettem21-or01

Artikel 3 Agrarisch met waarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarische bedrijven;
 • b. het (hobbymatig) houden van dieren en telen van gewassen;
 • c. bescherming en versterking van waarden zoals aangegeven in artikel ;
 • d. extensieve dagrecreatie met de daarbij behorende voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden en picknickplaatsen voor zover de agrarische bedrijvigheid niet wordt belemmerd;
 • e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden van water, bergen, aan- en afvoeren van water en natuurvriendelijke oeverzones langs watergangen;

met de daarbij behorende:

 • f. erfbeplanting;
 • g. erven en terreinen;
 • h. wegen en paden.
3.2 Bouwregels
 • a. Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
  • 2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m.