direct naar inhoud van 6.2 Dit bestemmingsplan
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

6.2 Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

6.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan

De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen hierboven is beschreven. Tevens is aangesloten bij de meest actuele landelijke standaard voor de regels en de verbeelding, te weten de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP).

6.2.2 De bestemmingen

Het bestemmingsplan kent de bestemmingen Verkeer, Leiding - Gas, Leiding - Rioolpersleiding en de dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 1.

Verkeer

Deze bestemming is bedoeld voor de aanleg van de ontbrekende schakel van de N316. Voor de weg zelf is bepaald dat maximaal 2 rijstroken zijn toegestaan. Daarnaast is de situering van de rijstroken binnen de bestemming Verkeer vastgelegd. Hiervoor is op de verbeelding een lijn met de aanduiding 'as van de weg' opgenomen. De buitenste rand van de rijstrook moet op een afstand van maximaal 5 meter van deze lijn worden gesitueerd. Naast de rijstroken van de N316 zelf zijn binnen de bestemming verkeer ook parallelwegen, fiets- en voetpaden en water- en groenvoorzieningen toegestaan, evenals bouwwerken ten behoeve van deze functies zoals duikers, bruggen en viaducten. Voor het bouwen gelden voor de verschillende toegestane bouwwerken specifieke bepalingen. Binnen de bestemming is een 'wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst' opgenomen. Hiermee wordt aangegeven dat het van groot belang wordt geacht om de ontbrekende schakel in de N316 op een zo kort mogelijke termijn te realiseren. Hiertoe zullen gronden onteigend moeten worden, in paragraaf 5.4 wordt hier nader op ingegaan.

Leiding - Gas

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en de instandhouding van een ondergrondse hogedruk hoofdaardgastransportleiding.

Leiding - Rioolpersleiding

De voor 'Leiding - Rioolpersleiding' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en de instandhouding van een ondergrondse rioolpersleiding.

Waarde - Archeologische verwachting 1

De dubbelbestemming is opgenomen om de eventueel aanwezige archeologische waarden in de bodem te beschermen. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verrichten van bodemingrepen dieper dan 30 cm en een oppervlakte groter dan 100 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen op basis van archeologisch inventariserend veldonderzoek, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld.

6.2.3 Algemene regels

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoorbeeld begrippen, de wijze van meten, algemene afwijkingen en overgangsrecht. Deze min of meer standaardregels in bestemmingsplannen worden hier verder niet toegelicht.