direct naar inhoud van 4.1 Wegtracé
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

4.1 Wegtracé

Het plan bestaat uit de aanleg van de oostelijke variant, het gekozen voorkeursalternatief (inclusief de aanpassingen welke naar aanleiding van de bijeenkomst op 18 juni 2012 daarin zijn aangebracht). De ontbrekende schakel van de N316 wordt aangelegd tussen de Meilandsedijk en de Terborgseweg en wordt aangesloten op de daar reeds aanwezige rotondes. Het plan voorziet in een verbinding tussen de reeds aangelegde delen van de omleiding 's Heerenberg (Elsepasweg) en de omleiding Zeddam (ir. B. Kersjesweg). Met dit tracé ontstaat een route die het doorgaande verkeer tussen de A3/A12 en de A18 om de kernen 's-Heerenberg en Zeddam heen leidt. Hierdoor neemt de verkeersdruk in de kernen af, wordt de Drieheuvelenweg ontlast en zijn de bestaande en toekomstige bedrijventerreinen aan de zuidkant van 's-Heerenberg beter ontsloten. Op onderstaande afbeeldingen zijn de beide 'aansluitpunten' zichtbaar. De weg wordt tussen deze rotondes aangelegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0008.jpg"

Rotonde Meilandsedijk (N816) gezien in de richting van het nieuwe tracé

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0009.jpg"

Rotonde Terborgseweg (N335) gezien in de richting van het nieuwe tracé

De weg wordt omwille van een beperking van het ruimtebeslag uitgevoerd in de vorm van een rijbaan bestaande uit 2 rijstroken. De weg heeft daardoor geen middenberm. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De Borgstraat loopt met uitzondering bij de aansluiting op de Terborgseweg overwegend ten westen van de ontbrekende schakel tot aan de split-level constructie met de Hartjensstraat. Voor het doorgaande landbouwverkeer is er sprake van een oostelijke parallelweg.

Langs de weg worden zogenaamde zakslootjes aangelegd, waarbij ook deels gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande zakslootjes. De weg kruist twee watergangen (zie waterparagraaf). Dit betreffen sloten met een functie voor wateraan- en afvoer voor de omliggende landbouwpercelen.

Op twee locaties wordt een persleiding doorsneden en op 1 locatie een gasleiding. De kruising met de Hartjensstraat wordt ongelijkvloers uitgevoerd waarbij de Hartjensstraat half verdiept onder de ontbrekende schakel doorloopt, die halfverhoogd wordt.

Als onderdeel van het plan wordt de maximumsnelheid op de bestaande Drieheuvelenweg ter hoogte van het Bergherbos verlaagd naar 60 km per uur. Op onderstaande afbeelding is het definitieve ontwerp van het tracé weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0010.png"

Definitief ontwerp Tracé Ontbrekende Schakel N316 (d.d. 27 augustus 2012)