direct naar inhoud van 2.3 De N316
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

2.3 De N316

2.3.1 De huidige situatie

De N316 vormt een belangrijke rol in het wegennet van de gemeente Montferland, maar ook op regionaal niveau. De huidige N316 is de belangrijkste ontsluiting:

 • 1. tussen de kernen 's-Heerenberg en Zeddam;
 • 2. naar het hoofdwegennet (A18 en de A12/A3 BAB);
 • 3. naar de regionaal verzorgende kern Doetinchem;
 • 4. tussen de economisch belangrijke locaties (bedrijventerreinen).

Niettemin kent de N316 in de huidige situatie een onlogisch verloop. Vanwege het onlogische verloop van de N316 en het ontbrekende deel van de N316 moet meerdere keren een afslaande beweging worden gemaakt om de provinciale weg te volgen. Dit stimuleert het gebruik van alternatieve routes over het gemeentelijk wegennet en door de lokale kernen. Gelet op de verbinding die de weg vormt is deze van groot belang voor de economische ontwikkeling. Door de versnipperde provinciale infrastructuur laat de accommodatie van nieuwe economische ontwikkelingen in de regio te wensen over. Ook staat de leefbaarheid van de verschillende kernen van de gemeente Montferland onder druk door doorgaand sluipverkeer.

Puntsgewijs is in de huidige situatie sprake van de volgende knelpunten:

 • 1. overlast door verkeersleefbaarheid in de kernen 's-Heerenberg en Zeddam;
 • 2. overlast door verkeersdruk in het buitengebied;
 • 3. accommodatie huidige en toekomstige economische ontwikkelingen staat onder druk;
 • 4. versnippering EHS door tracĂ© huidige N316 door Bergherbos.

Navolgende afbeelding toont het verloop van de weg. De rode route is het huidige tracé. De blauwe route zorgt voor een logische route langs 's-Heerenberg.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0003.jpg"

De huidige N316 (rood) en de nieuwe route (blauw)
Bron: Google maps

2.3.2 Nut en noodzaak

De nut en noodzaak voor de aanleg van de ontbrekende schakel blijkt uit een quickscan die in 2007 heeft plaatsgevonden. Deze quickscan is geactualiseerd met een scenarioanalyse aan de hand van een nieuw verkeersmodel (Zuidwest Achterhoek) in 2009.

Binnen de gemeentegrenzen, maar ook in de omringende gemeenten Doetinchem, Emmerich en Oude IJsselstreek, doen zich allerlei ruimtelijke ontwikkelingen voor, waardoor de verkeersintensiteiten op de N316 en het gemeentelijk wegennet sterk toenemen.

Uit de quickscan is onder andere gebleken dat het volledig maken van het knooppunt Oud Dijk er niet voor zorgt dat een verschuiving optreedt van het provinciale en gemeentelijke wegennet op de as Emmerik-Doetinchem naar de A12 en de A18. Geconstateerd is dan ook dat de eerste prioriteit moet uitgaan naar de aanleg van de ontbrekende schakel van de N316 tussen de N335 en de N318.

De aanleg van de ontbrekende schakel is voor de economische ontwikkeling van de gemeente van groot belang nu door de versnipperde provinciale infrastructuur nieuwe economische dragers, zoals het EBT minder goed tot ontplooiing kunnen komen. Door de aanleg van de ontbrekende schakel ontstaat een gunstige bereikbaarheid van bedrijventerreinen in de gemeente. Kortere reistijden en een logische route levert economische winst op.

Ook voor de toeristische ontwikkeling, de ontwikkeling van het landbouwontwikkelingsgebied en niet in de laatste plaats de verkeersveiligheid en het leefmilieu (verkeersleefbaarheid) in de kernen Zeddam, Lengel en 's-Heerenberg, is de voltooiing van de omleiding om 's-Heerenberg en Zeddam noodzakelijk. De overlast voor de kernen 's-Heerenberg en Zeddam neemt hierdoor af. Het gaat hier om de verkeersveiligheid, het aandeel vrachtverkeer, de geluidsoverlast en een scheiding van doorgaand, regionaal en lokaal verkeer. Daarnaast neemt ook de verkeersdruk op het onderliggend wegennet af. De Borgstraat, Lengselseweg en Korenhorsterweg worden ontlast.

Hiernaast zal door de aanleg van de ontbrekende schakel en door toepassing van flankerende maatregelen op de huidige N316 (gedeelte Drieheuvelenweg) een aanzienlijke afname van het verkeer op de bestaande route ontstaan met als gevolg dat de versnippering van de EHS en het Bergherbos substantieel wordt verminderd.

De aanleg van de ontbrekende schakel dient te voorzien in de volgende doelen:

 • 1. Verkeersleefbaarheid in de kernen;
  • a. Afname verkeersintensiteiten op wegen binnen de kernen van 's-Heerenberg, Azewijn en Netterden en langs de rand van Zeddam;
  • b. Afname van het vrachtverkeer op wegen binnen de kernen van 's-Heerenberg, Azewijn en Netterden en langs de rand van Zeddam;
  • c. Afname van het aantal geluidsgevoelige bestemmingen en het aantal geluidgehinderen binnen het studiegebied;
 • 2. Vermindering overlast door verkeersdruk onderliggend wegennet;
  • a. Afname verkeersintensiteiten op de gemeentelijke wegen Borgstraat, Lengelseweg en Korenhorsterweg.
 • 3. Verbetering accommodatie huidige en toekomstige economische ontwikkelingen;
  • a. Vermindering van de reistijden op noord-zuidroutes;
  • b. Reistijdwinst vrachtverkeer met een herkomst/bestemming bedrijventerrein 's-Heerenberg;
 • 4. Vermindering versnippering Bergherbos.
  • a. Verkleining areaal Bergherbos binnen de 47 dB-contouren;
  • b. Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers onder overstekende dieren.