direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

Artikel 3 Verkeer

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een weg ten behoeve van het doorgaande verkeer met maximaal 2 rijstroken waarbij de buitenste rand van de rijstrook op een afstand van maximaal 5 m van de lijn ter plaatse van de aanduiding 'as van de weg' mag zijn gesitueerd, één en ander met uitzondering van kruisingen en rotondes;
 • b. parallelwegen met een maximale breedte van 4,5 m ten behoeve van langzaam- en bestemmingsverkeer;
 • c. fiets- en voetpaden;
 • d. duikers, watergangen en voorzieningen ten behoeve van de waterberging;

met de daarbij behorende:

 • e. kruisingen en rotondes of gedeelten daarvan;
 • f. bermen en bermverhardingen, groenvoorzieningen, bermsloten en taluds;
 • g. kunst- en bouwwerken ten dienste van de bestemming en ten behoeve van ongelijkvloerse kruisingen, zoals bruggen en viaducten;
 • h. uitsluitend via parallelwegen ontsloten in- en uitritten;
 • i. overige noodzakelijke en passende voorzieningen, andere bouwwerken, geen gebouw zijnde zoals verkeerstekens, palen en masten, geleidevoorzieningen en andere werken;
 • j. straatmeubilair;
 • k. nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. het bouwen van gebouwen is niet toegestaan;
 • b. de maatvoering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven.

Functie van het bouwwerk   Bouwhoogte in meters (m)  
Bruggen, viaducten en soortgelijke kunstwerken ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising   6  
Verkeerstekens, palen en masten   20  
Overige niet nader genoemde bouwwerken geen gebouw zijnde, zoals straatmeubilair   6  
3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken voor de verkoop van motorbrandstoffen.