direct naar inhoud van 5.1 Algemene juridische opzet
Plan: 'Buitengebied Didam, herziening Hengelderweg 6 en 10'
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01

5.1 Algemene juridische opzet

Het bestemmingsplan heeft een belangrijke functie als toetsingskader voor bouwaanvragen en het toekomstige gebruik van de gronden en gebouwen. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Onderdeel van de nieuwe wetgeving zijn de RO_standaarden 2008. Deze standaarden schrijven in grote lijnen over hoe het bestemmingsplan er uit moet zien en welke benamingen worden gehanteerd.
Ook het kleurgebruik op de verbeelding is voortaan vastgelegd in de landelijke standaarden evenals de technische vereisten. Vanzelfsprekend voldoet het nieuwe bestemmingsplan aan deze nieuwe richtlijnen.

Het plan is opgezet als bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een plan met een directe bouw_ en gebruiksdoel. Het plan bestaat uit de bestemmingen die in paragraaf 5.2 worden behandeld. Op de bijbehorende verbeelding is te zien waar en welke bestemmingen van toepassing zijn.
De regels behorende bij onderhavig bestemmingsplan zijn gebaseerd op de standaardregels van de gemeente Montferland. Wijzigingen ten opzichte van deze standaardregels vloeien voort uit bepaalde situaties die zich in het plangebied voordoen. De exacte omvang en ligging van het plangebied is vastgelegd op de bijbehorende verbeelding.

Opbouw regels

De regels zijn als volgt gestructureerd:

  • Hoofdstuk 1 van de regels geeft de algemene bepalingen weer. Het betreft de begripsbepalingen, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten.
  • In hoofdstuk 2 zijn de bepalingen opgenomen die horen bij de op de verbeelding voorkomende bestemmingen. Deze worden in de volgende paragraaf toegelicht.
  • In hoofdstuk 3 staan ook enkele bepalingen die voor het hele plangebied gelden, zoals de algemene afwijkingsregeling, die burgemeester en wethouders de bevoegdheid geven om op ondergeschikte punten van de regels in hoofdstuk 2 af te wijken.
  • Hoofdstuk 4 van de regels heeft betrekking op het overgangsrecht en de slotbepaling.