direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: 'Buitengebied Didam, herziening Hengelderweg 6 en 10'
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding

Op het terrein van de Hengelderweg 6 is momenteel een intensieve veehouderij gevestigd en ook op de Hengelderweg 10 is nog sprake van een agrarisch bouwperceel, waarvan de opstallen thans worden gebruikt voor opslag. Voornamelijk de intensieve veehouderij van Ter Heerdt op het perceel Hengelderweg 6 veroorzaakt hinder voor de omgeving gezien de ligging van het bedrijf direct aan de rand van de bebouwde kom van Didam. Het bedrijf heeft milieuvergunning voor 64.500 opfokhennen en 528 zeugen en valt daarmee onder de IPPC-richtlijn.

Doordat het bedrijf ter plaatse onder de huidige omstandigheden sterk in de ontwikkelingsmogelijkheden wordt beperkt, maar ook gelet op de vele bezwaren vanuit de omgeving tegen de overlast van het bedrijf, heeft Ter Heerdt het idee opgevat zijn bedrijf te verplaatsen. Deze verplaatsing is echter eerst mogelijk wanneer ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden om de bestaande locatie opnieuw in te vullen en daarmee financiƫle middelen te kunnen genereren. Ook eigenaar van het perceel Hengelderweg 10 heeft aangegeven in de herontwikkeling te willen meedoen.

Het voornemen is om de bestaande bedrijfshallen deels te slopen en hiervoor in de plaats een zestal bouwkavels te ontwikkelen ten behoeve van lichtere vormen van bedrijvigheid met bedrijfswoning.

De ontwikkeling bestaat uit 6 kavels, waarbij op 3 kavels nieuwe bedrijfsgebouwen worden opgericht en tevens op 4 kavels een nieuwe woning wordt opgericht. Ter plaatse van het perceel Hengelderweg 6 worden 3 nieuwe woningen en 2 nieuwe bedrijfsgebouwen opgericht. Ter plaatse van de Hengelderweg 10 wordt 1 nieuw bedrijfsgebouw en een nieuwe woning opgericht.

Doel
Het nieuwe bestemmingsplan dient te voldoen aan de meest recente wetgeving (Wro en Bro). Samengevat houdt dit in dat het bestemmingsplan conform de standaarden van SVBP2008, IMRO2008en STRI2008 wordt opgesteld. Hiermee is het plan digitaal uitwisselbaar en raadpleegbaar.
Met het opstellen van voorliggend bestemmingsplan conform artikel 3.1 Wro voor de locaties Hengelderweg 6 en 10 wordt het plangebied voorzien van een juridisch-planologische regeling om de voorziene ontwikkeling mogelijk te maken.