direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen
Plan: Mr. Vermeulenstraat 2e fase- Loerbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.BPbpsglbkwonmrverm-on02

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen,
 • b. beroep aan huis, en
 • c. tuinen en erven.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 6.1, mogen uitsluitend worden gebouwd woningen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.

6.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 6.2.1 de volgende bepalingen:

woningen

 • a. woningen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd met de voorgevels in of ten hoogste 5 m achter de bouwgrens, die is gekeerd naar de weg, waaraan het betreffende gebouw is gelegen;
 • b. binnen bestemmingsvlakken mogen uitsluitend niet-gestapelde woningen worden gebouwd op de volgende wijzen:
  • 1. vrijstaand;
  • 2. halfvrijstaand;
  • 3. in rijen van ten minste 3 woningen en ten hoogste 5 woningen aaneen;
 • c. binnen een bestemmingsvlak mag tussen twee niet aaneengebouwde woningen, zonder aangebouwde bijbehorende bouwwerken, de afstand van elk van de woningen tot de onderlinge zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 1,5 m bedragen;
 • d. de diepte van woningen, zonder aangebouwde bijbehorende bouwwerken, mag niet meer bedragen dan de bij de bouwwijze aangegeven diepte:
  bouwwijze   max. diepte  
  aaneengebouwd   11 m  
  twee-aan-een   12 m  
  vrijstaand   15 m  
 • e. de goot- en bouwhoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan 4,5 m respectievelijk 9 m;
 • f. de dakhelling van woningen mag niet meer dan 40° bedragen;

bijbehorende bouwwerken

 • g. voor de diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt het volgende:
  • 1. de gezamenlijke diepte van een woning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan de achtergevel daarvan mag niet meer bedragen dan de krachtens het bepaalde onder d toegestane diepte van de betreffende woning plus 3 m;
  • 2. de diepte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk aan de zijgevel van een woning en het verlengde daarvan mag niet meer dan 3 m bedragen,

onverminderd het bepaalde onder h;

 • h. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op ten minste 1 m afstand achter de voorgevelrooilijn van de woning worden gebouwd;
 • i. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag, onverminderd het bepaalde onder j, op bij eenzelfde woning behorende gronden als bedoeld in lid 6.1, en in artikel 4 (Tuin), met een oppervlakte van:
  • 1. maximaal 400 m², niet meer dan 75 m² bedragen;
  • 2. meer dan 400 m², niet meer dan 100 m² bedragen;
 • j. van de bij een woning behorende, aan de oorspronkelijke woning aansluitende gronden als bedoeld in lid 6.1, en in artikel 4 (Tuin), mag ten hoogste 50% worden bebouwd;
 • k. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 4 m en de bouwhoogte niet meer dan 5 m;

bouwwerken, geen gebouw zijnde

 • l. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein waarop een gebouw staat:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde:   4,5 m  

vloeroppervlakte aan huis gebonden beroep

 • m. de gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep mag, in voorkomend geval samen met de oppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis als bedoeld in sublid 6.3 niet meer bedragen dan 30% van de totale oppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, en ieder geval niet meer dan 50 m².

dakkapellen

 • n. voor dakkapellen op het voordakvlak of op een naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijdakvlak gelden de volgende bepalingen:
  • 1. dakkapellen mogen uitsluitend met ondoorzichtige zijwanden worden gebouw;
  • 2. de hoogte van een dakkapel mag, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet meer dan 1,5 m bedragen;
  • 3. de afstand van de onderzijde van de dakkapel tot de dakvoet mag niet minder dan 0,5 m en niet meer dan 1m bedragen;
  • 4. de afstand van de bovenzijde van de dakkapel tot de daknok mag niet minder 0,5 m bedragen;
  • 5. de afstand van de zijwanden van de dakkapel tot de zijkanten van het dakvlak mag niet minder 0,5 m bedragen.
6.3 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 6.1, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. het betreft bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie 1 en 2, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
 • b. de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, in voorkomend geval samen met de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep als bedoeld in sublid 6.2.2, onder m, niet meer bedraagt dan 30% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 50 m²;
 • c. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten behoeve van het bedrijf plaatsvindt;
 • d. de bedrijfsactiviteiten geen horeca of detailhandel betreffen, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteit;
 • e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:
  • 1. het parkeren ten behoeve van het bedrijf zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden, en
  • 2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning mogen plaatsvinden, en
 • f. de bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het woonkarakter van de buurt niet onevenredig aantasten.