Besluit Burgemeester en wethouders

 

Onderwerp: Bestemmingsplan ‘Buitengebied (eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek’

 

Het college van burgemeester en wethouders;

Voorgenomen het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied (eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek’

Overwegende:

-       dat het plan voor wijziging van de vormgeving resp. de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak Melkweg 3-5 te Beek volledig voldoet aan de van toepassing zijnde wijzigingsvoorwaarden zoals opgenomen in 43.1.1 onder b van het bestemmingsplan ‘Buitengebied (eerste herziening)’;

-       dat gelet hierop het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied(eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek’ is opgesteld;

-       dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied (eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek’ met ingang van 25 juni 2015 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen;

-       dat gedurende de bovengenoemde termijn geen zienswijzen zijn ingediend;

-       dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied(eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek’ desalniettemin aanleiding geeft tot enige bijstelling:

o    van de verbeelding in die zin dat tevens die gronden binnen het plangebied van het wijzigingsplan worden betrokken welke in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ nog binnen het oorspronkelijke agrarisch bouwvlak op de locatie waren opgenomen;

o    van de toelichting in die zin dat paragraaf 5.1 ‘maatschappelijke uitvoerbaarheid’ wordt geactualiseerd n.a.v. de ter inzage legging;

-       dat het wijzigingsplan voorziet in een goede ruimtelijke ordening;

-       dat er geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld nu dit wijzigingsplan geen exploitatiekosten met zich meebrengt voor de gemeente;

gelet op de artikelen 3.9a en 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro);

Besluit

1.    Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied (eerste herziening), wijziging Melkweg 3 te Beek’ vaststellen met inbegrip van de in dit besluit vermelde aanpassingen;

2.    Geen exploitatieplan vaststellen;

Didam, 18 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland,

De secretaris,                                     De burgemeester,

T.M.J.M. Evers                                     C.C. Leppink-Schuitema